Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

1. přednáška - studium

1. JEŽÍŠ - PÁN NAD DĚJINAMI
Tento týden budeme studovat sen, který dal Bůh babylonskému králi Nebúkadnesarovi. Celé studim se bude týkat biblické knihy Daniel 2.
Kniha Daniel ONLINE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Nebúkadnesarovi se zdál sen, o kterém věděl, že je důležitý. Avšak sen si nepamatoval. Proto povolal své věštce, zaklínače, čaroděje a mágy.

Co jim řekl? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Dan 2,3

(„Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát.")


Královi služebníci se snažili smlouvat, ale král trval na svém. Dokonce chtěl ještě více. Chtěl znát nejen sen, ale i jeho výklad. Hvězdopravci králi odpověděli, že "Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal". Král se rozhněval a vydal pokyn.

Jaký pokyn král vydal? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Dan 2,12

(Král rozkázal všechny babylónské mudrce zahubit)

Když byl tento pokyn vydán, byl hledán také jeden židovský mládenec a jeho druhové.

Jak se onen židovský mládenec a jeho druhové jmenovali? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Dan 2,13+17

(Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš)


Daniel požádal krále o nějaký čas a vyzval své druhy, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství. Jinak by mohli zemřít společně s ostatními hvězdopravci.
Láskyplný Bůh Danielovi zjevil sen krále Nebúkadnesara i jeho výklad. Daniel za to Bohu děkoval.
Když byl předveden před krále, Nebúkadnesar se ho zeptal, zda je schopen mu sdělit sen i výklad.

Co Daniel králi odpověděl? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Dan 2,27-28

(„Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech.)

V tomto snu byla králi odhalena budoucnost světa.

Čím byla znázorněna? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Dan 2,31

(Obrovskou sochou)


Socha, kterou Nebúkadnesar viděl, měla:

Král ve snu viděl kámen, který se bez zásahu lidské ruky utrhl a udeřil do železných a hliněných nohou a rozdrtil je společně s ostatními kovy. Daniel řekl králi nejen se, ale i výklad.

Kdo je zlatou hlavou? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Dan 2,38

(Babylonská říše)


Jednotlivé části sochy představují jednotlivá království:

Hlava ze zlataviz odpověď na 6. otázku605 - 539 př. n. l.
Hruď a paže ze stříbraMédo-Persie539 - 331 př. n. l.
Břicho a boky z mědiŘecko331 - 168 př. n. l.
Stehna ze železaŘímská říše168 př. n. l. - 476 n. l.
Nohy dílem z hlíny a dílem ze železaevropské národy476 n. l. - současnost


Nejdůležitěším okamžikem snu je však kámen, o kterém bylo řečeno, že rozdrtí celou sochu.

Co představuje kámen? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Dan 2,44

(Království Ježíše Krista)

Když král slyšel jak sen, tak výklad, padl na tvář a poklonil se před Danielem.

Co Nebúkadnesar řekl o Bohu? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Dan 2,47

(„Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství, neboť jsi mi dokázal toto tajemství odhalit.")


Nejdůležitějším okamžikem snu je bez pochyby kámen, který bez zásahu lidské ruky rozdrtil celou sochu. Ježíš ukončí dějiny tohoto světa a všechny světové politické systémy svým slavný příchodem. Poté nastolí své království plné lásky, klidu, radosti a harmonie. Každý v něm může být.


ZÁVĚREČNÁ OTÁZKA
V jakých letech vládl Babylonský král Nebúkadnesar? (OTÁZKA 9)
(Vládl 605-562 př. n. l.)


PODNĚT K ZAMYŠLENÍ
Všimněte si, jak se vyvíjí hodnota kovů od Babylonu do současnosti. Že by tento vývoj naznačoval i vývoj morálního stavu?