Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

10. přednáška - studium

9. JEŽÍŠ a předvolání k soudu


Tento týden budeme studovat biblickou zprávu o soudu.
Pro potřeby studia můžete využít Bibli online ZDE.
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Lidé mnohdy přemýšlí o spravedlnosti. O tom, že mnoho zla zůstává v tomto světě neodsouzeno. Jak to tedy je? Hovoří Bible o soudu? Kdo je soudcem, a kdo bude souzen? Jaký je Bůh? Je spravedlivý? A čím si můžeme být jisti?

Bible učí, že se člověk bez ohledu na své vyznání bude samotným skládat účty za své jednání. A to před samotným Bohem. Bůh bude spravedlivě soudit celý svět.

Kdo bude stát před Božím stolcem? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, 2 Korintským 5,10Rozhodnutí Božího soudu bude konečné a nezvratitelné. Ale než bude soud ukončen, musí logicky proběhnout jakási vyšetřující část.

Kdo je hlavním soudcem? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, Daniel 7,9-10Na trůnu sedí hlavní Soudce. Daniel však zaznamenává další scénu tohoto vyšetřujícího soudu. Před Soudce někdo přichází.

O koho se jedná? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, Daniel 7,13Z knihy Daniel je tedy patrný obraz nebeského soudu, který je částečně podobný pozemským soudům: u soudního řízení je hlavní soudce - Bůh Otec, andělé, kteří bedlivě vše zapisují a také obhájce.

Kdo je naším zástupcem (advokátem) u nebeského soudu? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Janova 2,1U soudu byly otevřeny knihy (Dan 7,10) se záznamy těch, kteří jsou souzeni. V knihách je zapsáno i to, co je před lidskými zraky ukryto. Král Šalamoun to v knize Kazatel popisuje - (Kaz 12,14). Bůh je vševědoucí a dokonale zná každého z nás - Žalm 139,1+3+16. Je také zřejmé, že Bůh si o nás žádné záznamy vést nemusí, je vševědoucí. Ale proč se záznamy vedou? Pro obyvatele ostatních světů a anděly.

Jaké texty hovoří o naší zodpovědnosti? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, Kazatel 11,9 nebo např. Matouš 12,36,37Při soudu budou vyneseny na světlo také pohnutky lidí. I dobré věci se dají totiž dělat se špatnými pohnutkami - 1 Kor 4,5. Nebeský soud nad každým z nás má pouze dva možné výsledky. Bud bude záznam našich selhání zahlazen krví Ježíše Krista, nebo povede k věčnému odsouzení.

Bude lidem oplaceno jejich chování? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, Matouš 16,27Základem pro naši spásu je Boží milost, nikoliv naše skutky. Ale skutky vypovídají o charakteru člověka. Dobré skutky jsou následkem toho, že člověk s vděčností přijímá spásu danou milostí. Náš vztah ke Kristu bude posuzován podle našich skutků. I král Šalamoun o tom hovoří - Kazatel 12,13-14.

Podle čeho se pozná náš vztah ke Kristu? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 14,15Je Jeho zákon zapsán v našich srdcích? Odevzdali jsme mu naše životy. Jsme mu věrní?

Stačí Ježíše nazývat svým pánem? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, Matouš 7,21A kdy tento soud proběhne? Probíhá právě nyní, logicky před druhým příchodem Ježíše Krista. Až Ježíš Kristus podruhé přijde, musí být rozhodnuto o osudech všech lidí na tomto světě. V knize Zjevení ve 14. kapitole se hovoří o tom, že "nastala hodina jeho soudu." V průběhu tohoto soudního období bude hlásáno varovné poselství lidstvu, aby se každý mohl rozhodnout a být zachráněn.

Kdy soud začal? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, Daniel 8,14Kniha Daniel popisuje nejdelší časové proroctví v Bibli - 2.300 večerů a jiter. Nejedná se o doslovné dny. Ezechiel 4,6 odhaluje klíč k počítání tohoto proroctví. Ten říká "rok za den". Podobně Numeri 14,34. Tedy zde se jedná o proroctví trvající 2.300 let.

Při studiu tohoto proroctví a dalších knih Daniel je možné určit přesnou dobu křtu a ukřižování Ježíše Krista. Zrovna tak čas zahájení nebeského soudu. Toto proroctví oslovilo mnoho lidí a mnozí se díky němu stali upřímnými křesťany. Jedním z nich byl také Isaac Newton.

Proroctví bylo však pro Daniela nepochopitelné, proto přichází anděl Gabriel a přináší Danielovi vysvětlení.


Období 2.300 večerů a jiter začíná od vydání dekretu o navrácení a vybudování Jeruzaléma. Ten byl vydán v roce 457 před n. l. králem Médo-Persie - Artaxerxem.

Od tohoto roku se odvíjí celé proroctví. Dle klíče den za rok.


70 týdnů = 490 let je lhůta určená (odkrojena z 2.300) pro židovský národ. Tato lhůta končí v roce 34 n. l. ukamenováním Štěpána. Viz Daniel 9,24
Proroctví dále oznamuje rok pomazání (podzim 27) a ukřižování (31) Ježíše Krista.

Proroctví pokračuje dále a oznamuje zahájení nebeského vyšetřujícího soudu po 2.300 letech. Tedy v roce 1844 (Daniel 8,14).

Závěrem
Pravá Boží svatyně se nalézá v nebi a v ní momentálně probíhá soud nad věřícím lidem. A pokud jsme v Krista uvěřili, přijali ho do svých srdcí, spoléháme na něj a máme s ním vztah, pak před Božím soudem bude stát místo nás ON - Spasitel Ježíš Kristus. ON bude souzen místo nás.

Na závěr si přečtěte Židům 9,24


Podrobnější studium proroctví o 2300 večerech a jitrech ZDE