Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

11. přednáška - studium

11. JEŽÍŠŮV ZÁKON - LÁSKA


Tento týden budeme studovat zákon Věčného Boha. Zákon, který je neměnný, pro lidstvo vyjádřený jako desatero. Pokud by se princip tohoto zákona měl definovat jedním slovem, byla by to LÁSKA.
Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Mezi lidmi se často řeší zákony a soudy. Každá společnost se řídí zákony, je tedy logické, že zákony má i nebeské království věčného Boha. Pro lidstvo je tento zákon formulován jako desatero. Pokud bychom se snažili vyjádřit princip Božích zákonů jedním slovem, pak to bude LÁSKA.

Ve společnosti se často řídíme podle názoru většiny. Určujeme podle chování ostatních, co je dobré a co zlé. Je tento způsob spolehlivý? A co my osobně?

Jsme schopni sami správně posoudit každou situaci? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, Přísloví 16,25.

Lidé si někdy pletou svobodu s bezzákonností. Pokud se odstraní pravidla, co může nastat? Řád, pořádek? NE. Vždy problémy a chaos. Pokud by byl dodržován Boží recept na soužití (desatero), svět by vypadal úplně jinak.

Desatero bylo dáno celému lidstvu v dobách Izraelského národa. V úvodu desatera můžeme vidět jasné prohlášení toho, kdo je jeho autorem a kdo stojí za vysvobozováním lidí ze zajetí.

Z čeho Bůh svůj lid vysvobodil a vysvobozuje stále? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli,2 Mojžíšova 20,2

Bůh vysvobodil nejen z doslovného historického Egypta, ale taká ze otroctví hříchu.

Bůh se nejdříve identifikuje jako ten, kdo má o svůj lid zájem. Poté dává svému lidu svůj zákon. Zákon svobody, který vyjadřuje charakter Boha - LÁSKA.

Desatero nebylo dáno rozkazovacím způsobem, ale spíše jako jakási prohlášení.

1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne...
Toto prohlášení říká, že první místo v našich životech patří Bohu.

2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho... Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit...
Bůh pro naši spásu udělal vše a my bychom neměli před Bohem cokoliv upřednostnovat. Můžeme se jednat o různé bohy - mohou to být obrazy, sochy, ale také peníze, kariéra, zábava...

3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
Toto prohlášení hovoří nejen o tom, že bychom neměli brát Boží jméno nadarmo, ale také že bychom neměli svým jednáním Boha znevažovat a dělat mu špatnou pověst.

4. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat...ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
V tomto prohlášení nalézáme jakýsi památník v čase. Místo (den), který Bůh stvořil pro člověka, aby s ním mohl trávit čas. Den kdy si lidé mohou připomenout také Boží stvořitelskou moc.

Dalších 6 přikázání upravuje vztah člověka k člověku

5. Cti svého otce i matku
Toto prohlášení vede děti k úctě ke svým rodičům.

6. Nezabiješ
Tento pokyn zaručuje úctu k životu ostatních, ale i ke svému vlastnímu. Obsahuje současně úctu k životnímu prostředí.

7. Nesesmilníš
Toto prohlášení má vést k ochraně lidské důstojnosti a manželského intimního vztahu a daru sexu.

8. Nepokradeš
Má za cíl ochranu majetku, ale také našeho chování, které by nemělo být takové, aby způsobilo jakoukoliv majetkovou újmu někomu jinému (uplácení, tunlování apod.).

9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví
Prohlášení nám říká, že nemáme křivě svědčit proti svému bližnímu, ale také, že nemáme lhát, pomlouvat, a dokonce i zamlčovat pravdu.

10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Toto prohlášení chrání naše myšlenky a není postihnutelné světskými zákony. Bůh však naše srdce zná.


Boží neměnný zákon platí pro celý vesmír, tedy i pro anděly. V Bibli je zaznamenán pád velké části andělů. Tito andělé se postavili proti Božímu zákonu.

Co bylo následkem této vzpoury? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, Zjevení 12,7-9


Také Adam s Evou znali Boží zákon již v Edenu. A věděli, že zhřešili, že porušili Boží zákon. Stejně jako Kain.

Jakou radu dává Ježíš Kainovi v souvislosti s hříchem? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Mojžíšova 4,6-7


Tyto texty jasně ukazují, že pokud byl hřích, musel být i zákon. Pokud není zákon, není přestoupení zákona.

Který text v Bibli o tom hovoří? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, Římanům 4,15

Zákon Boží znal i Abraham, a dodržoval ho dlouho před tím, než byl oznámen na Sinaji (1 Moj 26,5). Také Josef v Egyptě znal Boží zákon a řídil se jím (1 Moj 39,9).

Desatero, jako Boží norma dobrého a zlého, je tedy neměnné a platilo již při stvoření člověka. Tedy dávno před vydáním zákona na Sinaji. Dokonce krátce po vyjití z Egypta Bůh napomíná Mojžíše za to, že lidé se snažili sbírat manu v sobotu. (2 Moj 16,28). Tento text jasně potvrzuje, že 4.přikázání bylo známé dávno před vyvedením Izraelitů z Egypta.


Máme důvod k zachování Božího zákona?
Ježíš osobně zdůraznil, že základem pro zachovávání celého zákona, je láska.

Na kterém místě Bible? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, Matouš 22,37-39


Jak je to ale s platností zákona? Platí i po ukřižování Ježíše Krista?
Někteří křesťané věří, že již neplatí.

Co o platnosti zákona říká jeho autor, Ježíš Kristus? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, Lukáš 16,17Zákon je pro nás jakýmsi zrcadlem, která nám ukazuje naše hříchy. Ukazuje jak moc jsme vzdáleni od původního Božího obrazu. Boží zákon ukazuje na naše hříchy a to v nás logicky prohlubuje potřebu spasitele a touhu po milosti. Víra v milost Ježíše Krista pak přináší vděčnost.

Jak odčinit naše přestoupení Božího zákonu? Rozhodně ne skutky byť sebelepšími.

Jak tedy získat odpuštění a věčný život? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, Římanům 6,23 a Efezským 2,8-9


Pokud jsme zachráněni milostí, znamená to, že můžeme žít životem neposlušnosti? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, Římanům 6,1Pán Ježíš říká: "Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání" a dokonce slibuje, že svůj zákon vepíše do našich srdcí. (Žid 8,10).


Kdyby Boží zákon mohl být změněn, nebo zrušen, nemusel by Ježíš Kristus zemřít jako Beránek Boží. Bůh své zákony nemění, ale ve své lásce k člověku přichází a vysokou cenu za porušení zákona platí sám osobně svou smrtí.

Takový je skutečný Bůh!

Na závěr si přečtěte Jan 3,16