Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

12. přednáška - studium

12. JEŽÍŠ A DEN PÁNĚ

Tento týden budeme studovat platnost čtvrtého přikázání, které hovoří o zachovávání sedmého dne - soboty.
Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

V poslední knize Bible je naléhavý apel lidem žijícím v době konce, tedy v době před druhým příchodem Ježíše Krista. (Zjevení 14.7) Jaký smysl má toto volání pro poslední generace? Má za cíl lidem připomenout, že nejsou produktem nějakých náhodných evolučních procesů, ale dětmi samotného Boha v nebesích.

Bůh je dokonalým Stvořitelem. On stvořil celý vesmír, zemi a také člověka. Ale stvořil také něco dalšího, co nám toto vše má připomínat - sedmý den. Sedmý den má něco zvláštního, co jiné dny v týdnu nemají. Tím je posvěcení (Genesis 2,3).

Posvětit může pouze Bůh a „svaté" znamená obdařené přítomností Boží. Pokud sobota nese atribut posvěcení, znamená to, že nese atribut zvláštní Boží přítomnosti. V tento den Bůh vytvořil časový prostor, ve kterém si přeje strávit se svým stvořením (tebou) čas.

Sobota je také jakýmsi památníkem v čase, který má připomínat, že Bůh stvořil svět v šesti doslovných dnech.

Někteří namítají, že sobota byla dána pouze židů, že je pro křesťany nezávazná. Co na to říká písmo?
Bůh dal na Sinaji Izraelskému lidu zákon svůj, nikoliv zákon Izraelitů.

Bůh se nemění a jeho zákon logicky také ne. Bylo to patrné dokonce i při sbírání many, nebeského pokrmu.

Jaké instrukce měli Izraelité ke sběru many? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, 2 Mojžíšova 16,4-5 (22)Proč? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, 2 Mojžíšova 16,23 (25-26)Ne všichni se tímto řídili a nařízení porušovali.

Jak na to Bůh reagoval? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, 2 Mojžíšova 16,28-30Sobota byla ustanovena při stvoření a byla dodržována Božím lidem dávno před tím, než byl Boží lid přiveden pod Sinaj.

Jak zní 4. přikázání? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, 2 Mojžíšova 20,8-11Bůh nabízím mnohá požehnání VŠEM lidem, kteří budou sobotu uctívat a věnovat ji pro vztah s Bohem. Např.: Izajáš 58,13 nebo Izajáš 56,6-7

Sobota nebyla v Bibli nikde označena za sobotu Židů. Naopak.

Pro koho stvořil Ježíš sobotu? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, Marek 2,27


Proto se Ježíš označuje za Pána nad sobotou. Matouš 12,8

Jak nazývá sobotu apoštol Jan? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, Zjevení 1,10


Bůh vyzývá lid, aby zachovával den, který ON pro svěcení určil. Ezechiel 20,20

Čím mají být soboty pro Boží lid? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, Ezechiel 20,12


Sobota byla ustanovena před hříchem a bude i poté, co hřích zmizí. Izajáš 66,22-23

Co Ježíš Kristus a sobota? Ježíš sobotu světil a lidem ukazoval pravý význam tohoto úžasného dne. Z Bible víme, že byl zvyklý chodit v sobotu do synagogy - Lukáš 4,16

Kdy začínala sobota?
V Lukášově evangeliu 23,54 je napsáno, „Byl pátek a začínala sobota". Jak tomu rozumět? Sobota začíná vždy západem slunce v pátek večer. Máme nějakou oporu v písmu? Ano, celý záznam o stvoření vyjadřuje stejnou 1 Mojžíšova 1, 5 dále 1,8 atd.

Náš Stvořitel ve 4. přikázání o sobotě říká „Pamatuj". Božím úmyslem nebylo, abychom zapomněli. Ježíš při oznámení jedné prorocké předpovědi říká: "modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v sobotu" - Mat 24,20. Z textu vyplývá, že Ježíš ani nepomyslel na to, že by dnem odpočinku měl být jiný den.

Potvrzují to i následovníci Ježíše, kteří logicky dodržovali sobotu. (Skutky 17,2, Skutky 13,42-44, Lukáš 23,55-56 a Lukáš 24,1)

Věrnost Božímu zákonu je něco, co Ježíš žádá.

Co budeme dělat, pokud milujeme Ježíše? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 14,15


Milujeme Ježíše Krista?