Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

13. přednáška - studium

13. ZMĚNA BOŽÍHO ZÁKONA

Tento týden budeme studovat to, zda člověk může změnit Boží zákon.
Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Co je důležitější? Co říká Bůh skrze své slovo, nebo náboženští vůdcové? Miliony lidí přijímají nauky, které jim jejich duchovní předkládají. Ale jsou pravdivé? Odpovídají Božím požadavkům? Co je pravda? Ježíš Kristus je pravda a také Jeho zákon - desatero v původním znění. Miliony lidí světí prví den týdne a věří, že je to biblický sedmý den. Ale v minulé přednášce jsme si z Bible dokázali, že Boží sedmý den je SOBOTA. V sobotu si připomínáme nejen stvoření, ale také vysvobození Božího lidu s hříchu (Egypta).

V Bibli není jediný verš, který by vyzýval ke změně Božího zákona a následně ke svěcení neděle. A Bůh žádá člověka, aby světil sedmý - sobotní den.


Jaké dal Bůh nařízení ohledně úprav Božích pokynů? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, 5 Mojžíšova 4,2


Někdy můžeme slyšet názor, že Ježíš přibil svůj zákon na kříž.

Co na to říká samotný Zákonodárce? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, Matouš 5,17-19Žádný člověk ani církev tedy nemá právo měnit Boží zákon. Samotný Ježíš světil sedmý den, tedy sobotu. Dokonce nabádal své učedníky, aby světili sobotu také. Vyzýval je i k modlitbám za to, aby nemuseli v budoucnu v sobotu utíkat (Mat 24,20).
A je zřejmé, že Kristovi následovníci zachovávali sobotu už v době, kdy byl Pán Ježíš ukřižován.

Jak se k sobotě stavěly ženy, které se účastnily Kristova pohřbu? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, Lukáš 23,55-56 a Lukáš 24,1Jak to bylo v dalších letech? Sobotu dodržovali i apoštolové (Skutky 13,42 a 13,44). Také Pavel měl ve zvyku chodit na bohoslužby každou sobotu (Skutky 18,44).

Změní Bůh svůj zákon? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, Žalm 89,35Pokud svůj zákon Bůh nezmění, pak jej nemůže měnit ani člověk, či lidská instituce. Změna svěcení soboty na neděli se do církve začala postupně vkrádat pomocí lidkských tradic již několik desetiletí po ukřižování Ježíše Krista. Tato záměna byla podpořena císařem Konstantinem v roce 321 n. l., kdy byl vydán nedělní zákon. Mnozí křesťané zachovávali sobotu ještě v 6. století.

I dnes jsou lidé často obětí různých bludů a lidských tradic, které nemají základ na Božím slově. Proto je důležité, co si vybereme za autoritu pro posuzování pravdy. Pokud uctíváme Boha Stvořitele, mělo by to být Boží písmo - Bible.

To nás také informuje, že před druhým příchodem Ježíše Krista bude na světě hnutí, které bude ohlašovat platnost a dodržovat všechna Božích přikázání, tedy včetně 4. o sobotě. Viz. Zjevení 14,12.

Bible také říká, že ne všichni, kteří říkají Ježíši Kristu pane, budou spaseni (Mat 7,21). Bůh svůj lid pozná po jejich ovoci, po jejich skutcích. Ježíš říká: "Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;" (Jan 14,15). Ti, co skutečně milují Ježíše Krista, zachovávají Jeho přikázání v celé šíři.

Bůh říká: "Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý." (B21, Exodus 20,8)

Pamatujeme na to?