Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

14. přednáška - studium

14. JEŽÍŠOVO UČENÍ O SMRTI

Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Okolo stavu člověka po smrti existuje mnoho názorů. Není však možné, aby všechny byly pravdivé. Co je tedy pravda? Všichni křesťané by měli souhlasit s tím, že Ježíš Kristus je pravda. Tedy také s tím, co Ježíš Kristus prostřednictvím svého Slova, Bible, nechal pro lidstvo zapsat. Co říká Bible o stavu člověka po smrti?

Odpověď nalézáme na mnoha místech Bible, dokonce také v příběhu Ježíše Krista. A příběh Kristova vzkříšení jasně dává naději na vzkříšení. ON je jediný na světě, kdo má klíče od smrti i hrobu.

Kdo jediný má klíče od smrti i hrobu? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, Zjevení 4,2 a Zjevení 1,1


Jistota vzkříšení je pro křesťany klíčovou nadějí. Apoštol Pavel se o tom zmiňuje např. v 1 Korintským 15,16.
Bůh nikdy nechtěl, aby lidé umírali, stvořil vše jako "velmi dobré". Lidé se ale svým chováním dostali do stavu, ve kterém musí umírat.

Pro pochopení stavu po smrti je také důležité rozumět, jak Bůh stvořil lidské tělo.

Jak Bůh stvořil člověka? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Mojžíšova 2,7


Bůh tedy člověka tvoří z prachu země a poté mu vdechuje svůj dech, svého ducha, hebrejsky Ruach. Z tohoto textu by se dala vytvořit jakási rovnice:


Tělo (prach) + Boží dech života = Živý člověk/tvor (živá duše)
rovnice platí logicky i obráceně
Živý člověk/tvor (živá duše) - odnětí Božího dech života = Mrtvý člověk (prach)

Který biblický text hovoří o prachu z člověka a návratu Božího dechu/ducha? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, Kazatel 12,7


Podobně o se o této skutečnosti zmiňuje i Job (Job 27,3) a případně Žalm 146,4-5. Král David tak odhaluje pravdu o stavu po smrti. Tělo se vrací do země a dech/duch k Hospodinu.


Kolik vědí mrtví lidé? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, Kazatel 9,5-6Mohou mrtví lidé chválit Boha? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, Žalm 115,17

Bible přirovnává stav smrti ke spánku. V dávných dobách o tom již psal Job (Job 14,12-14). Podobně se vyjadřují i další pisatelé Bible. Z pochopitelných důvodů - díky jedné inspiraci.


Král David o smrti hovoří také jako o spánku. Na kterém místě? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, Žalm 13,4


Jednou ale všichni ze spánku smrti povstanou.

Co se s nimi stane? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, Daniel 12,2


Dokonce jeden z nejznámějších příběhů Bible jasně říká, co se děje po smrti. Je to příběh o Lazarovi.

Jak hovoří o Lazarově smrti samotný Ježíš? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 11,11


Celý příběh je úžasným důkazem o Kristově lásce a moci darovat život. (Jan 11,1-44)

Vzkříšení je velkou nadějí věřících křesťanů viz 1 Tesalonickým 4,13. Druhý Kristův příchod bude nádherným okamžikem vzkříšení pro mnohé věřící.

Co bude v okamžiku Kristova druhého příchodu s věřícími, kteří do té doby zemřeli? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Korintským 15,5 2 Jan 5,28-29

Největší důkaz o stavu po smrti je ale Ježíšovo ukřižování.
Jeden z lotrů visících vedle Ježíše projevil lítost a v Krista uvěřil. Prosil Ho, aby na něj myslel, až přijde do svého království.

Co mu Ježíš odpověděl? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli, Lukáš 23,43

Ježíš slíbil: "pravím ti dnes budeš se mnou v ráji." Ne, že bude ten den v ráji. Ale, že mu dnes slibuje spásu. Logicky, protože samotný Ježíš Kristus byl v hrobě až do nedělního rána a nebyl prozatím u svého Otce (Jan 20,17).

Stav po smrti je jeden z nečastějších klamů satana. Žel v mnoha církvích se vyskytují nebiblické názory na tento stav. Jedná se veliký klam, který svádí tisíce lidí.


Proč by Ježíš musel umírat na kříži pro naši záchranu, kdyby lidé po smrti neumírali?