Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

15. přednáška - studium

15. JEŽÍŠ VERZUS ĎÁBEL

Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Mnoho lidí v dnešním světě si pokládá různé otázky týkající se života a smrti. Když lidé zemřou, je možné, že se vrací zpět na zem jako duchové, aby navštívili živé příbuzné? Existují vůbec nějaké duše mrtvých? A byly by schopné vrátit se a mluvit se živými? Je pravda, že při smrti umírá pouze tělo a duše žije dál? Mají spiritisté pravdu, když říkají, že nás mohou spojit s dušemi našich milovaných, kteří zemřeli?

Je to natolik vážné téma, že se ve skutečnosti jedná o otázku života a smrti. Jedná se o naše spasení. Měli bychom si tedy v těchto otázkách udělat jasno. Jak můžeme vědět, jestli je náš zážitek ryzí a skutečný, nebo falešný a nebezpečný? Kdo nám může dát odpověď? Kdo nám dá odpověď? Nějaké médium?

Jedině Ježíš je naším přítelem, ne kterého se můžeme plně spolehnout. On rozumí, čím procházíme, když ztratíme naše blízké v údolí stínu smrti. Náš zármutek je i jeho zármutkem. Sám tím prošel. Obraťme se tedy na něj, abychom se od Něho dozvěděli, co řekl o smrti, vzkříšení a věčném životě. Jestliže to řekl Ježíš, mohu se na to spolehnout a svěřit mu svůj život.

Kdo má klíče od smrti i hrobu? (Otázka č. 1)
Odpověď naleznete v Bibli (Zjevení 1,17.18)

Ježíš je nejenom původní dárce života, on může život i proměnit a obnovit. Ježíš slíbil obnovený, věčný život. Tedy Ježíš zná život nejlépe ze všech. Ví o něm víc než kdokoli jiný v celém vesmíru.

Kdo je Stvořitel a jediný Dárce a Udržovatel veškerého života? (Otázka č. 2)
Odpověď naleznete v Bibli (Kolosským 1,16)


Ježíš je Stvořitel, Ježíš je jediný Dárce a Udržovatel veškerého života a dal jasně najevo, že smrt není totéž co život, ani neznamená pokračovaní života v jiné formě. Hovořil i o muži, který byl mrtev.

Co o svém příteli, který zemřel, Ježíš řekl? (Otázka č. 3)
Odpověď naleznete v Bibli (Jan 11,11)


Všimněte si, jak Ježíš popisuje smrt: „spánek." Od koho teda pochází víra, že člověk žije i po smrti? Od koho? Kdo je otcem lži? O kom to Bible jasně prohlašuje? Ano, tato lež je od samotného ďábla. V zahradě Eden podvedl Evu a způsobil, že přišla spolu se svým manželem o svůj domov v původním ráji a nakonec i o svůj život. Satan měl s Evou jakousi seanci, použil hada jako médium, skrze které k ní hovořil. Je totiž mistrem podvodu a otcem lži.

A co se stalo? Uvěřila Eva satanově lži? (Otázka č. 4)
Odpověď najdete v Bibli (1. Mojžíšova 3,4)


A tato lež byla v přímém protikladu s Boží pravdou (Text: 1. Mojžíšova 2,17).
Už jsme mohli studovat v prvních přednáškách, že satan sám se pokusí vydávat se za Ježíše. Bible však jasně říká, že je to možné díky satanovým „převlekům", díky převlekům ďábla a převlekům jeho padlých andělů.

Jaký bude ten největší klam v dějinách lidstva? (Otázka č. 5)
Odpověď naleznete v Bibli (2. Korintským 11,14)


Satan se sám bude snažit napodobit Ježíše. Jak je obtížné si vůbec představit, že by byly podvedeny celé zástupy, protože by neznaly pravdu o druhém příchodu Krista! Není divu, že Ježíš dal tak vážné varování týkající se právě této skutečnosti.

Jaké dal Ježíš vážné varování týkající se právě této skutečnosti? (Otázka č. 6)
Odpověď naleznete v Bibli. (Matouš 24,23-25)


Vždy se najdou lidé, kteří budou namítat, že tomu tak není. Ale proč nejsou podvedeni „vyvolení"? Protože věří v Ježíše a důvěřují jeho slovu, protože důvěřují Bibli, pravému Božímu slovu více, než své intuici, více než svým pocitům a více než svým zážitkům. Člověk si vždy s vděčností ve svém srdci může připomínat Ježíšův dar věčného života! Ježíš byl vzkříšen. Ježíš je živým Bohem. Ježíš má klíče od hrobu a smrti. Ježíš slíbil, že zlo nebude stále převažovat. A historie už vůbec není cyklická. Veškerá historie směřuje do okamžiku, kdy Bůh stvoří pro skutečné lidi novou zemi.

Zaslíbil nám Bůh zemi a život bez hříchu, bez nemocí, bez válek, bez hladu, bez utrpení a bez smrti? (Otázka č. 7)
Odpověď nalezneme v Bibli (Zjevení 21,1-4)


A jak to bude s námi? Rozhodneme se i dnes pro Ježíše? Obrazně řečeno narodíme se pro Něho znovu, tady a teď? Ne po smrti, kdy už je pozdě. Ne prostřednictvím opakovaných reinkarnací v různých formách života během miliónů let, ale dnes, právě teď?

Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho...? (Otázka č. 8)
Odpověď naleznete v Bibli (1. Jan 5,11.12)


A jak to víme? Jak si tím můžeme být tak jisti?

Co říká Boží slovo o těch, kteří věří v Syna Božího? Boží slovo říká totiž velmi jasně. (Otázka č. 9)
Odpověď najdete v Bibli (1. Jan 5,13)


A každý z nás si může odpovědět na tuto otázku: „Mám Ježíše?" Mám Ježíše ve svém životě? Každý z nás může nyní otevřít dveře svého srdce a pozvat Ježíše dovnitř. On nám pomůže vítězit nad našimi slabostmi a hříchy. On nám dá vnitřní odhodlání důvěřovat Božímu slovu více než naši intuici a více než naším pocitům; ... abychom v době zkoušky a pokušení nebyli svedeni.

Můžeme do našeho srdce pozvat Ježíše už v této chvíli, tady a teď? (Otázka č. 10)
Odpověď naleznete v Bibli (Zjevení 3,20)


Z Božího slova jsme se naučili, že smrt je spánek a při Ježíšově příchodu přijde vzkříšení. Dnešek je náš, zítřek náš už být nemusí. Proto rozhodnutí přijmout Ježíše Krista do svého srdce a života a jako svého spasitele neodkládejme na zítřek.

Je to otázka života a smrti.