Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

16. přednáška - studium

16. JEŽÍŠ A NAŠE ZDRAVÍ

Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Můžeme si dovolit mít chatrné zdraví? Jak pak budeme použitelní v tom, co děláme? Můžeme se zeptat lidí, kteří jsou vážně nemocní. Oni nám řeknou, že s podlomeným zdravím nemůžete dělat prakticky nic... Lékařská péče stojí miliony, nemoc je drahá. Stojí za to o sebe pečovat, protože zdraví je k nezaplacení. Je to požehnání, které si mnohdy uvědomíme, až když ho ztratíme.

Jakou má hodnotu?
Říká se, že královna Elizabeth na smrtelném loži plakala: „Dám všechen svůj majetek za jedinou chvíli života!"
Ale ta se za peníze nedá koupit. Uvědomujeme si, že můžeme získat další a lepší roky života jednoduchým a přirozeným návodem vedoucím k lepšímu zdraví? Co bychom dali za několik let kvalitního života navíc?


Má Bůh zájem o naše zdraví už tady? Proč? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 3 Jan 1,2), (Text: Jan 10,10)


Ježíš chce, abychom žili šťastně, radostně a zdravě. Chce, abychom žili plným životem! Jak ale získat dobré zdraví?
Dává Bůh v Bibli nějaké rady? Když Bůh vyvedl Izraelity z Egypta, připomněl jim důležitá pravidla ohledně zdravého způsobu života. Dal plán a také pozoruhodný slib.

O jaký slib se jedná? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 2. Mojžíšova 15,26), (Text: 2. Mojžíšova 23,25)


Boží slovo, Bible, říká, že Mojžíš získal nejvyšší vzdělání Egypťanů (Sk 7,22). Mojžíšovy spisy obsahují návody na osobní hygienu, karanténu, výživu. Kde vzal Mojžíš tyto úžasné zdravotní principy? Odpověď je - od Boha, od Dárce života! Bůh nás stvořil a On také přesně ví, co je třeba učinit, abychom byli zdraví, výkonní a tedy také co nejvíce užiteční.
Zpět do zahrady Eden, zpět ke stvoření.

Co Bůh řekl Adamovi a Evě? Co byla jejich kompletní strava spolu s ovocem, zrny a ořechy až do potopy? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdeš v Bibli (Text: 1. Mojžíšova 1,29), (Text: 1. Mojžíšova 3,18)


To byla jejich kompletní strava spolu s ovocem, zrny a ořechy až do potopy. Stačilo to? Naprosto! Žili století - tak to stačilo (Text: 1. Mojžíšova 5,27). Nejstarší muž, který kdy žil a umřel na zemi, byl Metúšelach: „Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel."
Život rostlin byl potopou velmi omezen. Noemova zásoba potravin byla vyčerpána poté, co v arše žil se svou rodinou více než jeden rok. Zde je začátek jezení masa. Bůh dovolil Noemovi a jeho rodině jíst zvířata jako nouzové opatření. Ne všechny rostliny nebo zvířata byly dobré ke stravě. Bůh dal pokyny ohledně jídla - o jaké pokyny se jednalo? Víme, že jsou „čistá" a „nečistá" zvířata.

Jaké Bůh dal Noemovi instrukce o tom, která zvířata měl s sebou vzít a kolik jich mělo být? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 1. Mojžíšova 7,2)


Bůh vyvedl Izraelity z egyptského otroctví. Dal pokyny ohledně stravy, ochrany zdraví a délky života.

Která zvířata Bůh určil k jídlu za čistá a která za nečistá? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 5. Mojžíšova 14,6)


Například prase má rozdělená kopyta, ale nepřežvykuje, a proto je vepřové maso podle Bible nečisté.
Bible má ohledně vepřového velmi přímé pokyny.

O jaké pokyny se jedná? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 3. Mojžíšova 11,7.8)


Většina nečistých zvířat jsou mrchožrouti. Bůh nám neupřel nic dobrého. Ví, co je zdravé, a co naopak může způsobit nemoc. (Text: Žalm 84,12b) „Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně." Bůh ví nejlépe, co nám škodí.
A dal také pokyny ohledně ryb:

O jaké pokyny se jedná? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 5. Mojžíšova 14,9.)


Bůh věděl, jak byli jednotliví živočichové stvořeni, a proč máme či nemáme jíst některé věci.
A můžeme se ptát, jak je to s konzumací drůbeže a dalšího ptactva.

Jaké druhy ptactva jsou podle Bible nečisté? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli (Text: 5. Mojžíšova 14,11.12)


A pak Bůh řekl: (Text: 5. Mojžíšova 14,19) „Nečistá bude pro vás i všechna létající havěť, nesmí se jíst." Bůh dal ještě další pokyny. Těla jsou chrámem Ducha svatého. Důležitost péče o naše tělo lze pochopit nejlépe tak, když si uvědomíme, jak je to důležité pro Boha. (Text: 1. Korintským 6,19. 20)
Apoštol Pavel řekl: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá, jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha." (1. Korintským 6,19. 20)
(Text: 1. Korintským 10,31) „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží."

Každý člověk, který miluje Boha a navazuje s ním trvalý vztah, se bude pečlivě vyhýbat všemu, co by ničilo nebo znečisťovalo jeho tělo. (Text: 1. Korintským 3,17) „Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy."

Možná se ptáme, jak může člověk znečistit své tělo? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli: Pavel upozorňuje, čemu se vyhnout: (Text: 1. Korintským 6,9.10)


Bible pojmenovává nemravnost a zvrhlost jako věci, které znečisťují tělo. Mezi nimi uvádí také opilost (Text: Přísloví 20,1). Šalamoun napsal: „Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není" (Text: Přísloví 23,31-33). A znovu: Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči" (Přísloví 23,31-33).

Bůh řekl: „nezabiješ." Kolik lidí zabíjí sama sebe tím, co jedí, pijí a kouří? Bůh věděl, že člověk potřeboval pohyb - nejen pro své tělo, ale také proto, aby se nedostal do jiných životních potíží. Kdosi řekl, „lenost je dílnou ďábla. Jakou nám dal Bůh radu? Kolik dní máme pracovat a dělat všechnu svou práci?
Bůh řekl: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci." (Text: 2. Mojžíšova 20,9)

Odpočinek a relaxace je nutná součást našich životů. I Ježíš si bral volno.

Co Ježíš řekl svým učedníkům? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli (Text: Marek 6,31)


Ježíš chce, abychom vyvážili práci a odpočinek. I proto nám dal sobotu. Bůh ví, že potřebujeme zapomenout na své problémy a na naši práci a trávit čas s ním. Bůh požehnal tento den. Bůh tento den oddělil ke svatým účelům ode všech ostatních dnů. Je to den, kdy můžeme nabít naše baterie.
Sobota je úžasným darem od Stvořitele. Ano, Bůh chce, abychom i zde měli kousek nebe; a pak abychom žili na nové zemi, kde nebudou nemoci, které by nás trápily.

„To zní docela dobře,"mohou si říci někteří z nás. „Chtěli bychom tam také být, ale máme zvyky, které nemohu překonat."
Dobrá zpráva: Bůh nečeká, že to vše zvládneme sami, svou vlastní silou (Text: Jan 15,5). Ve skutečnosti Ježíš řekl: „beze mne nemůžete činit nic". V naší vlastní síle nemůžeme překonat své zlozvyky. Náš Spasitel je však při nás a touží nám pomoci!

Apoštol Pavel znal ono velké tajemství. Napsal:
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu." (Text: Filipským 4,13)

S pomocí Ježíše Krista můžeme hned začít žít plný, zdravý a radostný život, již tady a teď!