Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

19. přednáška - studium

19. JEŽÍŠOVA PEČET VERSUS ĎÁBLOVO ZNAMENÍ


Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Každému z nás, kdo touží po pravdě, Boží slovo ukazuje dění ve správném světle. Dnešní téma je pro naši generaci klíčové, budeme odhalovat proroctví zahrnující blízké události. A náš postoj, který k nim zaujmeme, bude pro naši budoucnost zásadní.
Podle biblického proroctví budou v posledním čase obyvatelé země rozděleni na dvě skupiny: Na ty, kdo jsou věrní Bohu a poslouchají jeho přikázání, a na ty, kdo uctívají šelmu a přijali její znamení. (Text: Zjevení 13,1-8) Potřebujeme se podívat na toto proroctví bod za bodem. Bůh zde znovu používá prorocké symboly, aby předložil své varování světu. Co znamená šelma? Daniel (7. Kapitola) nás učil, že šelma představuje království nebo vládnoucí moc.

Velký tlak bude vyvíjen na ty, kteří odmítnou uctívat šelmu nebo přijmout její znamení. Bude to stejně tak vážná krize jako ta, které čelili tři Židé, když stáli před králem Nebúkadnesarem. Nakonec bude vydán dekret, který bude odsuzovat k smrti všechny, kteří odmítli uctívat šelmu a její obraz. (Text: Zjevení 13,16.17)

Co Bible říká o této šelmě? ( OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Zjevení 13,15)


Tedy lidská moc bude říkat: Jestli nebudeš uctívat šelmu, nic si od tebe nekoupíme ani ti nic neprodáme, a nakonec tě zabijeme. Měli bychom mít obavy? A co říká Bůh? Bůh obrazně říká: Jestliže uctíváte šelmu, budete muset pít víno Božího hněvu." Každý člověk žijící na zemi v té době bude čelit nejtěžšímu rozhodnutí ve svém životě.

A jaké Boží soudy budou vyneseny nad bezbožnými? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Zjevení 16,1)


Tři ze sedmi posledních ran, které postihnou náš svět těsně před Kristovým návratem, jsou specificky zacíleny na šelmu a ty, kdo ji uctívají.
A víme, že milosrdný Bůh nedovolí, aby jeho závěrečné soudy přišly na lidi bez varování. On nevylije oněch sedm posledních ran na lidstvo, aniž by dal každému člověku příležitost vědět, co to vlastně je znamení šelmy a především, jak se vyhnout jejímu přijetí. Se svým posledním varováním dává Bůh klíče k pochopení proroctví, abychom vůbec mohli rozumět jeho smyslu. A tak nikdo nemusí čelit této krizi bez přípravy. Je velmi důležité, abychom věděli, kde se tato moc šelmy nachází a jak se můžeme vyhnout tomu, abychom přijali její znamení.

(Text: Zjevení 13,16.17) Zde ve Zjevení nalézáme obraz něčeho opravdu velkolepého - kombinovanou šelmu, která nese znaky ze všech čtyř Danielových zvířat! Takové zvíře jsme ještě nikdy před tím neviděli!

Co napsal učedník Jan, když hovořil o šelmě? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Zjevení 13,2)

Vypátrali jsme, že drak reprezentuje satana. Samozřejmě, satan nikdy nevstupuje do boje ve viditelné formě. Jako vrcholný intrikán pracuje zamaskován, za scénou, prostřednictvím jiných úřadů, mocností a lidí. Kniha Zjevení dává obrázek obrovského zápasu mezi satanem a církví: (Text: Zjevení 12,3-5) Kdo byl narozený chlapec, o kterém se hovoří v textu? Odpověď není těžká - Ježíš Kristus! Drak, satan - je vidět za oponou, jak se zoufale snaží skrze mocnosti světa zničit Ježíše.
A přesně tak se to stalo. Jaký národ byl ve vztahu ke Kristu ve službách zla, který působil v době Kristova narození?
Když se podíváme do sekulární historie, narazíme přirozeně na pohanský Řím pod vládou císařů. Herodes Velký nařídil, aby byli vyvražděni všichni malí chlapci do dvou let, čímž chtěl zabít Ježíše, jakmile se narodil. Římský guvernér, Pontius Pilát, odsoudil Krista na smrt. Římští vojáci ho přibili na kříž, římská pečeť zajistila vchod do jeho hrobu. Satan tak vlastně pracoval skrze pohanský Řím, aby zničil Krista. Ale Ježíš byl vzkříšen a byl vzat do nebe přesně podle prorocké předpovědi.

Lze tedy biblickým proroctvím věřit? Proroctví dále předpovědělo, že tato ďábelská moc, tedy pohanský Řím, dá svou sílu i trůn i velikou moc. (Text: Zjevení 13,2) A naplnil tedy pohanský Řím toto proroctví? A jestliže ano, komu dal tuto moc?
Důležité je poznamenat, že došlo ke spojení církve a státu, přičemž církev vládla nad státem. Město Vatikán leží uprostřed Říma, který byl hlavním městem staré Římské říše.
Římská církev pokračuje i dnes nejen jako náboženská moc, ale také jako politická moc. Téměř každý národ světa posílá své velvyslance do Vatikánu. Vatikán má diplomatické vztahy s většinou světa. Je ale velmi důležité mít na mysli, že proroctví hovoří o instituci, tedy o organizaci, o systému myšlení, a nikoliv o jednotlivcích.
Existuje velký počet upřímných lidí, kteří uctívají Boha, ale doposud se z nějakých důvodů nedozvěděli z Bible to, co se z Bible učíme o této mocnosti my. Bližší studium charakteristických prvků Zjevení 13 objasňuje, že se jedná o tutéž moc, která symbolizuje malý roh u Daniela, o níž jsme se zmiňovali v minulé přednášce.

Podle Božího slova musí být toto znamení symbolem vzpoury nebo nevěrnosti Boží vládě. Bible totiž jasně popisuje jinou skupinu, která nepřijme znamení šelmy.

O jakou skupinu lidí se jedná? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Zjevení 14,12)


Bible předvídá, že se náš svět dostane do velkého konfliktu, který bude spočívat v poslušnosti Božích přikázání! Jedna skupina jistým způsobem věřících lidí přijme znamení šelmy, zatímco druhá skupina lidí zůstane věrná Bohu a bude zachovávat jeho přikázání a udrží si víru v Ježíše.
Boží lid také přijme znamení, ale bude to Boží znamení, Boží pečeť. Bible symbolicky zmiňuje, že bude umístěno na čele Ježíšových následovníků.

O jaké znamení se jedná?(OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli (Text: Ezechiel 20,12)


Bůh řekl, že šabat (den odpočinku = sobota) je znamením Jeho moci, znamením Boží stvořitelské moci. A také znamením úžasného Božího činu lásky - vykoupení člověka z otroctví hříchu. Na základě vlastního prohlášení Římské církve, je neděle znamením její náboženské autority. Římská církev nepopírá, že změnila den bohoslužby ze soboty na neděli, a dále říká, že tento čin je „znamením její eklesiastické moci a autority."(Dopis od C.F. Thomase, kancléře kardinála Gibbonse, 28. října, 1895.)

Co Daniel předpověděl o malém rohu té Šelmy? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. Text: Daniel 8,12)


Aby tato moc mohla naplnit celé proroctví, pokusí se vnutit své znamení moci, a to na konci doby, všem lidem prostřednictvím občanských vlád.

A jak Bůh jasně označuje tuto moc? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Zjevení 13,18)


Můžeme se podobně jako mnoho jiných lidí ptát, co znamená „číslo šelmy?"
Krátká úvaha: Číslo 7 představuje v Bibli Boží dokonalost, 6 je číslem člověka - byl stvořen 6. den. 6 je výrazem lidské nedokonalosti, a 666 souvisí také s babylonskou kulturou.
Babylon je představitelem systému, který stojí ve vzpouře proti Bohu a Božímu lidu. Jak historický, tak současný duchovní Babylon.

Podobně i každý falešný lidský náboženský systém je jen nedokonalou a tedy i falešnou napodobeninou a vede člověka v konečném důsledku do vzpoury proti Bohu. 666 je tedy 3x6 což znamená, že moc člověka je povýšena na moc Boží (3) Znamená to, že církev se vyvyšuje nad Boží zákon!!! Co znamená tedy „číslo šelmy?" Necháme odpovědět samo římské papežství.

Papež je podle teologie římského papežství představitelem celé církve, dokonce požívá titul hlava církve, který v křesťanství patří výhradně Pánu Ježíši Kristu.
Ale Bible říká, že pouze Kristus je hlavou církve (Ko 1,18): on [Kristus] jest hlavou těla - totiž církve.
Jeden z několika titulů papeže je podle tradice Vicarius Filii Dei, což znamená „náměstek Božího Syna,"
(Mt 23,8-10): Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec': jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli': váš učitel je jeden, Kristus.

Který den volna a svěcení určil Stvořitel? Je možné, aby v současné době došlo k vynucování jiného dne odpočinku? Jaká si myslíte, že je odpověď? Díky Bohu je stále milosrdná, dosud ještě žijeme v době milosti.
Znamení šelmy nemá ještě ani jediný člověk. Bůh má své věrné následovníky v každé církvi. Bůh trpělivě čeká na pravé ekumenické hnutí, to, které bude sjednocovat na bázi Božího zákona a ne na ústupcích jednotlivých lidských organizací a církví. Jeho znakem bude zachovávání všech Božích přikázání, jak říká Písmo svaté, včetně čtvrtého přikázání o Hospodinově sobotě.

Každý jedinec bude procházet důležitou zkouškou: Budu poslouchat Boha nebo člověka? A je zřejmé, že tady nejde zdaleka jen o dny! Jedná se o vztah k pravému Bohu či o vztah k arcipodvodníku!
Nebude sice schopen nakupovat ani prodávat, bude nad tím dokonce vynesen rozsudek smrti, ale není třeba se děsit.

Co nám Pán Bůh slibuje? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Izajáš 33,16)


Pán Bůh se sám postará o svůj lid, jako když vodil izraelský národ po poušti. A co se týče pohrom, které přijdou na zem?

Co pán Bůh slibuje? (OZÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli (Žalm 91,5-8)


A další Boží zaslíbení pro Jeho lid: (Text: Žalm 91,9-11) Bůh dává krásný slib těm, kteří se rozhodli Ho následovat: A apoštol Jan ve vidění spatřil ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou (Text: Zjevení 15,2). I tady a teď Bůh volá své opravdové následovníky, aby se stali součástí jeho věrného lidu.

Jaká je závěrečná Boží výzva obyvatelům naší země? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Zjevení 18,4)


Sděluje nám nádherné zaslíbení, aby Boží lid vyšel z nevěrných náboženských systémů.
Zvolit si následování Boha určitě vyžaduje odhodlání i odvahu. Pán Ježíš Kristus však s hlubokou láskou čeká na to, aby nám dal sílu, odvahu i odhodlání jej vždy a věrně následovat.

A na čí straně velkého sporu budeme stát my? Na čí straně budeš stát ty? Důvěřujeme-li Bohu, On na nás nedopustí více, než jsme schopni unést. Proto nemusíme mít strach z budoucnosti. Bůh naposledy volá hynoucí svět, aby se připravil na setkání se svým Pánem. Pán Ježíš přichází, aby vzal sebou domů ty, kteří se rozhodli plně ho následovat.