Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

21. přednáška - studium

21. JEŽÍŠ A OSVOBOZUJÍCÍ PRAVDA


Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


V poslední době stoupá v různých zemích zájem o různé formy náboženství - buddhismus, materialismus, hinduismus, ateismus, satanismus ap. Navíc se klade důraz na sjednocení náboženství a na odstranění bariér mezi denominacemi. Po celém světě roste počet nových církví. Dělají si nárok být zvláštním Božím lidem s poselstvím pravdy pro každého obyvatele naší planety. Přesto, když se nad tím zamyslíme, tak snadno dojdeme k logickému závěru, že ne všichni mohou mít pravdu. Všichni tvrdí, že Bible je základem pro jejich víru, ale jejich učení se přitom do značné míry liší a rozchází. Jak se tedy mohou hledající lidé vyznat ve věrouce různých náboženství a vědět s jistotou, co je pravda?

Má Bůh zvláštní skupinu lidí, mezi křesťany, kterou dnes považuje za svou církev? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli (Text 1. Tim. 3:15)


Apoštol Pavel jasně říká, že Boží církev je pilířem a základem pravdy. Ale jak objevíme, která církev má pravdu? Existuje mnoho denominací, mnoho rozporů, a tím i mnoho zmatků mezi věřícími lidmi.
Podle Písma Ježíš nikdy neměl v úmyslu, aby bylo tolik zmatku. Krátce před svým ukřižováním se Ježíš modlil nádhernou modlitbou v Getsemanské zahradě: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal." (Jan 17:21). Ježíš chtěl, aby svět byl schopen rozpoznat jeho následovníky podle jeho jednoty a lásky. Kristus nechtěl žádné rozdělení své církve. „Aby v těle nedošlo k roztržce." (1. Kor. 12:25). Toto všechno jsou texty, které vedou k tomu, aby křesťané byli jednotní v pravdě a v duchu.
Na druhé straně však Pavel řekl i jinou věc, že přijde odpadnutí a s ním také rozdělení. Můžeme to číst ve Skutcích. „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, abyste byli pastýři Boží církve. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu." (Sk. 20:28-30).
Když obracíme listy historie církve, zjišťujeme, že se to přesně tak stalo. Povstali falešní učitelé a někteří přijali jejich omyly a opustili církev. Jiní byli zmateni. Odpadlo mnoho Ježíšových učedníků a odchýlení od učení Ježíše bylo stále častější. Navzdory tomu si Bůh uchoval církev, která zůstala věrná. Někteří lidé ale mohou říci: Kdybychom měli studovat všechna náboženství a zjišťovat, které z nich má Boží pravdu, trvalo by nám to celý život.

Bůh nenechává člověka v nejistotě, aby musel hádat, která denominace to je. Bůh nám dal fakta ve svém slově. „Ovšem Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům." (Amos 3:7). A tak díky Pánu Bohu skrze proroky, Boží posly můžeme znát Boží vůli. Tedy onu vzácnou Boží pravdu.
Kniha Zjevení je souhrnem všech biblických proroctví. Umožňuje nám jakýsi zvláštní vhled do naší poslední doby. Je zde rovněž odhaleno velké odpadnutí a náboženské zmatení, které existuje v posledních dnech lidské historie. Zjevení předpovídá spor mezi Kristovou církví a mezi satanem. Kapitola 12. nám dává jakýsi panoramatický pohled na historii církve od doby Krista až do Ježíšova 2. příchodu. „A ukázalo se veliké znamení na nebi. žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina." (Zj. 12:1-2). Bůh zde zobrazuje ženu v bílém, oblečenou sluncem, stojící na měsíci s dvanácti hvězdami na její hlavě. Otázka je: Co to znamená? V biblickém proroctví čistá žena reprezentuje Boží lid, tedy Boží církev. Prorok Jeremiáš napsal: „Líbeznou a rozkošnou dceru sijónskou umlčím." (Jer. 6:2).

A otázkou je: Co je Sijón? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli (Text Iz. 51:16).


Když dáme tyto dva texty dohromady, tak vidíme, že Bůh použil čistou a věrnou ženu, aby reprezentovala jeho pravou církev. Apoštol Pavel, když se podíváme do Nového zákona, používá stejnou terminologii, když popisuje korintskou církev.
„Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu." (2. Kor. 11:2).
Jan ale na druhé straně viděl ještě jinou ženu, kterou popsal ve Zjevení 17. kapitole.

O jakou ženu se jedná? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Zj. 17:3-5).


Tento symbolický jazyk popisuje ženu, jako padlou církev. Padlá církev nebyla věrná Kristu a zkompromitovala biblickou pravdu. A protože Bible používá výraz u padlé církve MATKA, tak je zřejmé, že bude mít také padlé DCERY.
Podívejme se znovu na to proroctví věrné ženy. „Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí." (Zj. 12:2.4).

Kdo je tento drak, který stál před ženou, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete Bibli. (Text Zj. 12:7-9) "


Zjevení také popisuje dítě ve dvanácté kapitole. „Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu." (Zj. 12:5).
Pouze jedno dítě v historii světa mělo pást všechny národy železnou berlou. A pak mělo být přeneseno k Bohu a k jeho trůnu. A tím dítětem byl Ježíš.
Když hovoříme o druhém příchodu Ježíše Krista, tak Jan řekl: „Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy, bude je pást železnou berlou." (Zj. 19:15). a Pavel říká, jak byl přenesen k Božímu trůnu. „Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích." (Ef. 1:20).
A tak válka, která začala v nebi, se přestěhovala na náš svět. Prostřednictvím pohanského Říma se satan snažil vzít Ježíši život hned po jeho narození. Římský guvernér Herodes vydal dekret na jehož základě měly být všechny děti do dvou let zavražděny. Ale anděl varoval Marii a Josefa a řekl jim, aby utekli s Ježíšem do Egypta. Ďábel následně těžce pokoušel Ježíše během jeho působení a veřejné služby. Doufal, že tak naruší Boží plán záchrany padlého světa. A když Kristovo tělo viselo na kříži, satan se domníval, že vyhrál bitvu. Prázdný hrob byl ale jeho jistou, konečnou a definitivní porážkou. Kristus jako mocný dobyvatel vstal z hrobu a vystoupil k trůnu svého Otce. Proroctví se naplňovalo přesně podle předpovědi.

Ve 4. století se císař Konstantin pokusil udržet Římsou říši tím, že sjednotil pohany a křesťany do jednoho velkého náboženského systému. V důsledku toho se křesťanství stalo velmi populární. Pohané byli pokřtěni do církve a přinesli s sebou mnoho svých pověr a zvyků. Když však církev přijala tyto pohanské bludy, začal se postupně vytrácet její původní smysl. Přesto i v této době zůstali mnozí křesťané věrní Boží pravdě a protestovali proti změnám, které se do církve dostaly. Odmítli kompromitovat svou biblickou víru. Mnozí byli za své postoje pronásledováni. Římští vládci vydali v té době vyhlášku, podle které se odmítnutí falešných praktik státní církve považovalo za zločin hodný trestu smrti.

Když to apoštolu Janovi bylo ukázáno ve vidění, napsal: „Drak začal pronásledovat ženu, která porodila syna." (Zj. 12:13). A co se stalo ženě? „žena uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní." (Zj. 12:6). Znovu si můžeme povšimnout, že Bůh opět v Novém zákoně zjevuje ten samý prorocký čas, který jsme mohli studovat v proroctví Daniele z 6. stol. př. Kr. - 1260 dnů. Proroctví o pronásledování věrného Božího lidu, které mělo trvat tři a půl prorockého roku. Jak jsme se už učili v našich dřívějších přednáškách, podle Božího slova jeden den v biblickém proroctví znamená doslova jeden rok. „Ukládám ti za každý rok jeden den." (Ez. 4:6). Ten samý princip můžeme najít ještě i ve 4. Moj. 34:14.
Proroctví předpovědělo, že satan obrátí svůj hněv na Boží církev, která setrvala po tomto prorockém období. „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova." (Zj. 12:17). Tento verš se týká církve poslední doby, doby konce.

Zbytek, tedy jakýsi ostatek, jak jsme mohli číst, je poslední část, která zbyla z látky, původně větší velikosti. Stejně tak ostatek Boží církve je poslední část té církve, která bude existovat na úplném konci dějin. Tedy těsně před příchodem Ježíše Krista na tuto naši zemi. Doslovný překlad tohoto verše ze Zjevení 12:17 by zněl takto: „Ďábel se hněval a šel do války s církví posledních dnů." (parafráze Zj. 12:17).

Učedník Jan popisuje dvě charakteristiky, podle kterých lze rozeznat pravou církev poslední doby. Zbytek této věrné církve jsou ti, kdo zachovávají všechna Boží přikázání a drží se svědectví Ježíše Krista. Otázka, která nás v tuhle chvíli logicky napadne je: A neučí snad všechny církve, že by křesťané měli zachovávat Boží přikázání? Ne tak docela. Existují na celé zemi církve, které učí své členy různými způsoby, ať už tak, či onak, aby se neřídili podle některých Božích pokynů. V některých sborech či kostelech se lidé klanějí obrazům či sochám. Jinde přehlížejí svatost Božího jména. Drtivá většina náboženského světa ztratila ze zřetele památník stvoření. Proto dnes není problém, že mnohé církve přijímají i teorii evoluce.

Památník stvoření tam totiž na něco ukazuje. Jak zní čtvrté přikázání? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. (Text 2. Moj. 20:8)


V češtině máme různé překlady Božího slova. V ekumenickém překladu je „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý." Ale ve všech dalších překladech je ten správný a srozumitelný text: „Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha." (2. Moj. 20:8-10). Bůh nám dává několik dalších charakteristik, aby nám pomohly v hledání Boží církve poslední doby.
Z Bible je jasné, že Boží lid bude zapojen do misie a hlásání evangelia celému světu.

Čím Ježíš pověřil svou církev, těsně před tím, než vystoupil na nebesa? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Mat. 28:19-20.)


Přikázání hlásat věčné evangelium celému světu, je symbolizované ve Zjevení 14. kapitole symbolicky třemi anděly, letícími středem nebeské klenby. První část tohoto třídílného poselství zdůrazňuje dvě úžasné pravdy sdílené s každým člověkem.

O jaké pravdy jde? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Zj. 14:6-7)


Jak jsme se už učili v jiných přednáškách, žijeme v hodině Jeho soudu. V době, kdy se na všech školách vyučuje teorie evoluce, tak Boží slovo nás volá k tomu, abychom uctívali Boha Stvořitele. Abychom uctívali toho, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Toto je varování v tom pozitivním slova smyslu všem, kteří žijí v posledních časech historie naší země. Aby pamatovali, aby nezapomínali, že nastala hodina soudu. My jsme již odhalili v našich přednáškách, co je tímto památníkem Božího stvoření - že je to sedmý den - SOBOTA.

Ježíš Kristus řekl, a to je v této chvíli ta dobrá, jasná zpráva, že Bůh má svůj lid i v odpadlých náboženských systémech. Ježíš řekl: „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř." (Jan 10:16).
Bůh má tedy své věrné následovníky ve všech církvích. Přijde však doba, kdy bude jen jedno Boží stádo. Jedna pravá církev. Ježíš řekl, že jeho ovce budou vyzvány, aby vyšly z jiných stád, která nenásledovala věrně učení Božího slova. Jan ve Zjevení tuto dobu předpověděl: „A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy." (Zj. 18:4). To bude ta poslední závěrečná výzva obyvatelům této země. Z jakého města má tedy Boží lid vyjít? Z Babylónu, tedy z náboženského zmatku. Boží věrní následovníci jsou a budou povoláni z tohoto náboženského bludu a zmatku, který bude existovat až do konce času. A je důležité si všimnout, že Bible popisuje lidi zavolané z tohoto náboženského zmatku, který bude existovat těsně před tím, než se Ježíš vrátí. Pojďme se na ten text podívat.

Čím se bude vyznačovat Boží lid žijící na této zemi těsně před tím, než se Ježíš vrátí? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Zj. 14:12 a Zj. 14:14)


Shrňme si tedy stručně některé charakteristické rysy Boží církve poslední doby tak, jak jsou vylíčeny v Bibli.
1. Boží církev ostatků se měla objevit po období hrozného pronásledování, které skončilo v r. 1798.
2. Bude mít víru Ježíšovu, která ji povede k tomu, aby zachovávala všechna Boží přikázání.
3. Bude hlásat zvláštní varovné poselství ze Zjevení 14. kapitoly všem na celém světě, aby připravila lidi na Ježíšův návrat.
4. Bude mít dary Ducha, včetně daru proroctví.

Všechny církve mohou na první pohled vypadat stejně. Ale když studujeme Boží popis jeho církve poslední doby v Bibli, tak je docela snadné eliminovat instituce, které nemají tuto biblickou charakteristiku.