Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

22. přednáška - studium

22. JEŽÍŠ A JEHO PROROCI


Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


V různých částech světa, používají vědci silné radioteleskopy, které zachycují zvuky z vesmíru. Doufají, že jednoho dne možná uslyší poselství inteligentních bytostí z jiného světa. Existuje však důkaz, že na naší zemi je už vysíláno poselství tisíce let, ale málokdo tomuto důkazu naslouchá.

Je to poselství Stvořitele této planety, poselství o lásce od Boha, který se snaží získat zpět své vzpurné děti. Toto rozdělení mezi Bohem a lidmi však neexistovalo vždy. Vše začalo na krásné planetě zemi, kde byl stvořen dokonalý svět pro dva dokonalé lidi, o kterých Bible říká, že byli stvořeni k božímu obrazu. Do jejich domovské zahrady chodil Bůh a rozmlouval s nimi tváří v tvář. Můžeme si představit, jak se společně procházejí během večerního vánku. Takhle to Bůh ve své dobrotě a lásce plánoval a zamýšlel. Krásné vztahy a důvěrné společenství.

Žel, tento vztah lásky a vzájemnosti trval jenom po dobu, která je popsána v prvních dvou kapitolách Bible. 3. Mojžíšova kniha líčí tragický příběh. Adam s Evou zhřešili. Vzbouřili se proti Božím pravidlům dokonalé lásky. Objevil se hřích, který narušuje vztahy. Hřích, který odděluje. Hřích a Bůh, to jsou naprosté protiklady. Adam a Eva se už nemohli těšit z přímé komunikace a z přímého společenství s Bohem. Naslouchali hadovi. A poslechli tak Lucifera, namísto, aby byli poslušní Pána Boha. A tak vznikl hřích. Společenství s Bohem bylo narušeno. (1. Moj. 3:8).

Adam a Eva se skrývali. Nechtěli se střetnout s Bohem. Nechtěli se setkat s Bohem, chtěli se naopak před ním ukrýt. A přesně to, způsobuje v lidech hřích. Najednou máme z Boha strach.
Hřích totiž odděluje, hřích narušuje vztahy mezi Bohem a člověkem a hřích narušuje i vztahy mezi lidmi navzájem.
Bůh i přesto nalezl způsob, jak zůstat v kontaktu s hříšným člověkem. Protože láska, ta dokonalá Boží láska, vždy nalézá způsob, jak zůstat ve spojení. Bůh ustanovil jiný způsob komunikace se svými dětmi na planetě zemi. Je to způsob pomocí pokynů a postupného odhalování Božích plánů.

A Pán Bůh, jako své mluvčí vybral muže a ženy, kterým mohl důvěřovat a pověřil je, aby tlumočili jeho lásku a jeho plány lidstvu. Z těch, které zvolil, můžeme jmenovat např. Mojžíš, Miriam, Samuel, Eliáš, Chulda, Debora, Izajáš, Jeremiáš a mnoho a mnoho dalších. Božími mluvčími tedy byli proroci i prorokyně. Byl to Boží způsob vyjádření o tom, že člověka miluje a že má o nás zájem. Bůh svým prorokům zjevoval svůj plán pomoci lidstvu.

Všichni autoři Nového zákona, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, ale také Pavel, Petr, Jakub a Juda, byli součástí tohoto plánu. Všichni měli dar proroctví. A i v té novozákonní době můžeme číst o dalších jménech, o dalších Božích mluvčích, jako byl Simon, Agabus, Barnabáš, Anna a jak můžeme číst i Filipovy čtyři dcery. Filip měl čtyři dcery a byly to „prorokyně." (Sk. 21:9)

Všichni byli nástroji, které Bůh použil, aby zjevil svou vůli a povzbudil ranou křesťanskou církev. Když přišel Ježíš, představil svými slovy i skutky, jaký Bůh doopravdy je. A co je svět světem, nikdy nebyl svědkem výmluvnějšího sdělení boží lásky a božího zájmu.
Od Golgoty uplynulo 20 století. A lidé stále klečí u kříže a slibují věrnost odevzdání Spasiteli světa. Když se Ježíš vrátil do nebe, Bible říká, že dal dary lidem. Dary, které měly posílit a povzbudit jeho následovníky. „Ježíš vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem." (Ef. 4).

A jaké to byly dary? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Ef. 4:11-13)


Bible zde říká, že tyto dary dávají církvi stabilitu a posilují její členy, posilují naši víru. Pak je napsáno dále „Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu." (Ef. 4:14). Jestliže pevně budeme stát na pravdách božího slova, tak nebudeme jako třtina ve větru. Znovu je tu řečeno, že je to pro naše dobro, pro naše spasení, abychom nebyli svedeni.
Mohli jsme si povšimnout, kde je uveden dar proroctví v seznamu duchovních darů.

Jak o nich apoštol Pavel hovoří? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. Text (1. Kor. 12:28)


Dar proroctví je tedy umístěn v tomto pomyslném pořadí hned na druhém místě za darem apoštolství. To znamená, že je to velmi důležitý a nezbytný dar, který má pomoci církvi správně fungovat.
Pavel přirovnal dary Ducha k různým částem lidského těla. Ukázal, že oči, hlava, ústa a jiné části těla, jsou všechny nezbytné k tomu, aby tělo fungovalo harmonicky a funkčně. Stejně tak je to i s církví. Např. bez zraku, je církev slepá.

Co moudrý král Šalomoun, inspirován Bohem, napsal v Příslovích? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Př. 29:18)


Můžeme si říci: Co se stalo s darem proroctví poté, co se Kristus vrátil do nebe a jeho učedníci všichni zemřeli?
Neuplynulo mnoho generací a církev se dostala na scestí. Udělala mnoho kompromisů a přestala být věrná Bohu a přestala být věrná i Božímu Zákonu.

Co se stalo, když Izrael na nějakou dobu odpadl? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Pláč 2:9 )


Když raná církev přijala pohanské obřady a praktiky a znehodnotila tak základní pravdy Bible, tak byly duchovní dary postupně, jeden po druhém odejmuty. Během doby církevního úpadku v době temna, byly Bible uzamčeny v klášterech. Obecně Bible byly napsány v hebrejštině, v řečtině a v latině. Obyčejní lidé měli zakázáno vlastnit nebo číst Bibli. Jen kněží ji směli číst a vykládat. Nemnoho věrných Křesťanů se však stále drželo Bible a jejich pravd. Navzdory pronásledování misijně pracovali a předávali části Bible, které měli. Zaseli tak semínko reformace ještě dlouho před tím, než se objevili Viklef, Hus a Luther. Ale co ten prorocký dar? Dal Bůh zvláštní dar proroctví lidu poslední doby, který zachovával sobotu? Cožpak nemá Bůh pro lid doby konce něco zvláštního?
Bible zaslibuje, že s obrovskou mocí Ducha svatého, se kterou začala pracovat a sloužit raná křesťanská církev, tak ještě s větší mocí bude zakončeno Boží dílo na této zemi.

Je tedy možné, že by Bůh ve své lásce chtěl být v kontaktu i s námi? S lidmi poslední generace? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Joel 3:1-4)


Ano, Bůh řekl, že se to stane právě před velkým a hrozným dnem Hospodinovým, neboli před druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Boží lid má mít dar proroctví ve svém středu během posledních dnů lidské historie.
Podle Zjevení je církev, která zůstává Božím prostředkem komunikace v posledních generacích charakterizována jako ta, která má víru Ježíše, zachovává všechna Boží přikázání a je obdarována darem proroctví. Pán Bůh to dělá všechno proto, že chce s námi lidmi být v kontaktu. Má totiž ještě co říci lidem doby konce.

Můžeme však namítnout: Ale co podvod? Jak poznáme rozdíl mezi pravým a falešným prorokem a falešnými proroky, před kterými nás sám Ježíš Kristus na mnoha místech varuje? Možnost odpadnutí existovala vždy. V průběhu historie existovali falešní i praví proroci. A víte, za jaké podmínky se nemusíme obávat falešných proroků, před kterými nás tolikrát a opakovaně varuje Ježíš? Mohli jsme z Bible pochopit, že když budeme znát pravdu o tom, co to znamená přijmout boží pečeť, tak se pak nemusíme bát toho, že bychom obdrželi znamení šelmy. Pán Bůh zaslíbil jeden z duchovních darů, který je ochoten dát každému člověku, rozpoznávání duchů. Pak můžeme rozpoznat, co je z Boha a co nikoliv. Stejně tak je to i s falešnými a pravými proroky. Nemusíme se obávat falešných proroků, pokud dokážeme rozpoznat ty pravé. Bible nám dává konkrétní charakteristiku, která identifikuje pravého proroka.

Má být poselství pravého proroka v naprostém souladu s Božím slovem a jeho zákonem? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Iz. 8:20)


Boží prorok vždycky povede Boží lid k zákonu, k Desateru, ne k osmi nebo devíti přikázáním, ale všem deseti. A také svědectví, o kterém víme, že je to dar. Celá Bible byla napsána proroky, kteří byli inspirováni Bohem. Když nás Pán Bůh vede ke svědectví, tak nás vede k Božímu slovu - Bibli. Z takového slova samozřejmě potom vzejde zaslíbená jitřní záře.

Musí se předpovědi pravého proroka vždy naplnit? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Jer. 28:9 ) .


U pravého proroka nestačí, když se trefí v osmi z deseti případů, pravý prorok se vždy musí trefit v deseti případech z deseti, pokud je to poselství od Hospodina.
Pravý prorok prorokuje, aby vzdělával církev. Bůh dal dar proroctví také proto, aby svou církev postupně budoval. Máme-li objevit pravé dary, musíme objevit pravou církev.

Patří k sobě proroctví a církev? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. Text (1. Kor. 14:3-4)

Vyvyšuje pravý prorok Krista jako Božího Syna a Spasitele lidstva? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli. Text (1. Jan 4:1-2) "

Další charakteristika je opět logická. Pozná se pravý prorok podle svého života a činů? (OTÁZKA 10)
odpověď najdete v Bibli. Text (Mat. 7:16.18 )


Po ovoci jejich života můžete poznat, zda se jedná o pravého proroka.
Na základě těchto textů je zřejmé, že ne každý, kdo o sobě říká, že je pravým prorokem, jím skutečně je. Poselství pravého proroka, jeho život a jednání musí podpořit a posílit prorocké poselství v Bibli. Takže ať kdokoliv tvrdí, že mluví pro Boha, musí být logicky prověřen testem. A pokud projde testem, chvála Bohu. Pokud ne, je třeba se řídit podle Kristova varování a dát si na něho pozor.

Bůh si vyvolil 17-ti letou dívku, tu nejslabší ze slabých a dal jí vidění o vítězství božího díla. Ellen Harmonová dostala první vidění brzy po velkém zklamání již v prosinci 1844. Viděla adventní lid, s láskou očekávající příchod svého Pána, jak cestuje po vyvýšené úzké cestě do nebe, se zářícím světlem, osvěcujícím jeho cestu. Tím světlem bylo Boží slovo. Jaké povzbuzující poselství to bylo pro tuto, v tu době malou a rozptýlenou skupinku věřících, kteří se později stali Adventisty sedmého dne, kteří dnes působí ve 209 ze 229 zemí světa...

Její prorocká služba ji zavedla do několika zemí a kontinentů. Dávala rady a pokyny věřícím podle toho, jak jí Pán Bůh dával světlo. Život a práce Ellen Whiteové skončili v červenci 1915. Zemřela, když jí bylo přes 87 let. Byla pohřbena po boku svého manžela na hřbitově Oak Hill v Battle Creeku v Michiganu v USA.

Ellen Whiteová během svého života měla od Pána Boha zhruba 2000 prorockých snů a vidění. Pomáhala lidem na celém světě svými spisy i svým životem hledat cestu k Bohu a k Ježíši Kristu, vedla lidi k Bibli.

S předstihem vedla lidi k tomu, aby už tento svůj život mohli prožívat v co nejvyšší kvalitě. A tak několik týdnů po její smrti se objevil novinový článek s tímto obsahem: „Neprojevila žádnou duchovní pýchu ani jí nešlo o pouhý zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z Amerického dědictví." (The New York Independent 23. srpna 1915).

Ano, její hlas umlkl, její pero zůstalo v klidu. Ale nedocenitelná slova rad, pokynů, napomenutí a povzbuzení této Boží hlasatelky budou nadále vést lid Boží k Bibli a ke konečnému vítězství, které náš Spasitel zdarma nabízí každému člověku na této zemi bez rozdílu. Její odkaz tomuto světu je dar lásky. Poselství určené našemu světu z vesmíru od Boha lásky, který stále chce být v kontaktu se svými dětmi, dokud si pro ně sám osobně nepřijde.