Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

25. přednáška - studium

25. JEŽÍŠ A POSLEDNÍ SOUD


Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Tu a tam někde na světě je někdo odsouzen na neskutečně dlouhou dobu. A rozsudek je projevem a nesouhlasem s kriminálním činem. Odsouzení ke třem nebo čtyřem doživotí za sebou, nebo dokonce na 99 let, když je odsouzený v pokročilém věku, je vyneseno bez reálného očekávání, že trest bude plně odpykán. Prostřednictvím soudu ovšem rozsudek vyjadřuje rozhořčení společnosti za obzvláště hrozné činy. Otázkou tedy je: Jsme si vědomi, že brzy přijde čas, kdy Soudce všeho vesmíru vynese rozsudek 1.000 let a odsouzený si odpyká každý den tohoto trestu?

Dnes budeme studovat především knihu Zjevení a její 20. kapitolu. Naslouchejme slovům Božího slova: „Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn." (Zj. 20:1-3).

Zde zjišťujeme, že Bůh má plán, jak jednat s tím největším zločincem, kterého kdy vesmír poznal. Zločincem, který byl přímo zapojen do každého hříchu, do každého zločinu, jaký byl kdy spáchán na této zemi. Brzy má přijít chvíle, kdy bude uvězněn na tisíc let. Bude to dlouhých tisíc let v tom nejubožejším a nejzdevastovanějším místě ve vesmíru. Toto období se také někdy nazývá Miléniem. A otázkou tedy je: Co je to Milénium? Je to tisícileté období času. Původně latinské slovo je složeno ze dvou slov. Slovo mile znamená tisíc a annum znamená rok.

Proroctví také říká, že satan bude uvězněn. Bude uvězněn tisíc let a pak ještě na krátko propuštěn, aby dokázal světu, že se nezměnil ani po tisíci letech. Bude pořád stejným ďáblem, což znamená Božím protivníkem. Abychom mohli rozumět tomuto proroctví a plně chápat jeho význam, podívejme se, jak vlastně začíná a končí a co se bude během této doby dít.

Milénium je ohraničeno dvěmi vzkříšeními.
1. Vzkříšení k životu na začátku tohoto období, tedy 1. vzkříšení.
2. Vzkříšení k odsouzení na konci této doby, tedy 2. vzkříšení.

Jednoho dne učil Pán Ježíš Kristus své učedníky právě o tématu života a smrti. „Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít."(Jan 5:25.) Tady to máme - mrtví uslyší jeho hlas a budou žít. To znamená, že všichni mrtví budou vzkříšeni. Pro některé je to možná překvapení, protože bychom se mohli domnívat, že budou vzkříšeni pouze spravedliví mrtví. Všimněme si, jak o tom pojednává Kristus v téže kapitole o pár veršů dále: „Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení." (Jan 5:28-29).
Tolik říká Bible. Mohli jsme si povšimnout dvou vzkříšení. První je vzkříšení těch, kdo činili dobře a druhé je vzkříšení k odsouzení.

Co Boží slovo říká o tom prvním vzkříšení? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Zj. 20:6.)


„To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let."

Druhá smrt je ta definitivní, ze které už žádné další vzkříšení není. Možná v tuto chvíli bych se mohl zeptat: Jaký je nejmenší a jaký je naopak největší možný počet úmrtí, které my, jako smrtelní lidé můžeme zažít?
Nejmenší počet úmrtí je žádné. Známe nějaký příklad člověka z Bible, který už žije v nebi a neokusil smrt? Víme, že před potopou to byl Henoch a ve starozákonní době to byl Eliáš. A potom je to ještě nespecifikovaná skupina lidí, kteří se ve víře v Ježíše Krista dočkají živí jeho příchodu.

A jaký je největší počet úmrtí? Tři. Protože víme, že byli lidé vzkříšeni, ale zatím ještě ne k životu věčnému, jako např. Lazar. Lazar tedy musel umřít podruhé. Ale také Bible mluví o tom, kteří zemřeli a kteří třeba bičovali Pána Ježíše, kteří probodli jeho bok, tak o nich hovoří kniha Daniel, že oni budou vzkříšeni před Ježíšovým příchodem, aby ho viděli přicházet v jeho slávě, ale protože oni neoblékli pomyslně tu Kristovu spravedlnost, tak při Ježíšově příchodu znovu zahynou. A pak budou vzkříšeni ještě na konci milénia, aby vzali trest za hřích.
Je to v souladu s tím, co apoštol Pavel řekl Tesalonickým.

Jak Pavel popisuje druhý Kristův příchod.? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. Text (1. Tes. 4:16-17)


„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem."
Nádherné biblické zaslíbení. Nádherný popis vzkříšení. Nejdříve budou vzkříšeni mrtví v Kristu a pak živí následovníci Pána Ježíše Krista budou uchváceni s nimi vzhůru vstříc Pánu v oblacích. V onom dni bude naplněn slib, který dal Ježíš Kristus svým následovníkům. „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít." (Jan 11.25)
Takže spravedliví mrtví budou vzkříšeni ze svých hrobů, když se Kristus vrátí. Možná bych se ještě zeptal: Byl už někdo vzkříšen? Už jsme mluvili o tom, že někteří lidé byli vzkříšeni, ale pouze k tomu životu, který je dočasný. Byl už někdo vzkříšen k životu věčnému? Správná odpověď je Mojžíš. V Novém zákoně máme potvrzeno, že Mojžíš byl vzkříšen. Ve Starém zákoně máme napsáno, že se nenašel jeho hrob.

Co se stalo když Pán Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Mat. 27:51-53.)


„A hle, chrámová opona se roztrhala v půli, od shora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili."
Vzkříšení bude ta nejradostnější událost, které se můžeme dočkat, jako lidé, kteří věří v Ježíše Krista a chtějí ho následovat. Matky se setkají se svými dětmi, které zemřely. Také manželé, které smrt rozdělila se znovu uvidí. Synové a dcery se setkají se svými rodiči. Asi jen těžko si dokážeme představit krásnější okamžik než druhý příchod Pána Ježíše Krista a vzkříšení spravedlivých. Pak se naplní onen krásný slib, který dal Kristus před dlouhou dobou.
Těsně před tím, než byl Pán Ježíš ukřižován, dal slib svým učedníkům.

O jaký slib se jedná? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Jan 14:2-3)


„Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já."
Přesně tam budou zachránění, tedy vykoupení lidé trávit tisíc let. Co budeme dělat? Apoštol Jan říká ve Zjevení: „Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let." (Zj. 20:6.)
Kromě nevýslovné radosti ze společenství s Kristem a jeho následovníky, se Jan zmiňuje také o tom, co budeme dělat během tisíciletí. „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud." (Zj. 20:4). Tak tedy Všemohoucí a Vševědoucí Bůh, Bůh celého vesmíru, zahrnul slabé muže a ženy do slavného úkolu, soudit padlé anděly a bezbožné lidi. Podívejme se, co k tomu říká Boží slovo. Apoštol Pavel říká: „Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděly?" (1. Kor. 6:2-3). Pochopitelně ty padlé anděly. Jednou provždy bude jasné, že Bůh je spravedlivý a dobrý. Tisíce let satan tvrdil a obviňoval Boha, že je nespravedlivý, že je příliš přísný a že je bez lásky. Doba milénia toto obvinění definitivně odstraní. Boží charakter bude ospravedlněn před celým vesmírem.

Možná se ptáte: Ale proč bychom potřebovali soudit padlé anděly a bezbožné hříšníky, nebyli už odsouzeni před Ježíšovým příchodem? Určitě ano. Ale napadlo nás, jaká by byla naše reakce, kdybychom zjistili, že někdo na koho jsme se těšili, je navždy ztracen? Mohli bychom pak pochybovat o Boží spravedlnosti? Samozřejmě, že bychom o ní mohli pochybovat. Bůh je však zcela transparentní a otevřený. Během milénia budou záznamy bezbožných lidí otevřeny. Ta nejutajovanější tajemství a záměry každé mysli se dostanou na povrch. Boží láska a spravedlnost tak budou potvrzeny. Každý z nás může podvést člověka, i toho nejbližšího, ale nikdo z nás nemůže podvést Pána Boha, protože Pán Bůh zná každou naši myšlenku, každý záměr našeho srdce. A proto, až bude to tisíciletí, tak bude všechno odhaleno. A každý bude moci uznat, že Boží soudy jsou navýsost spravedlivé. Ti, kdo budou nakonec prověřovat záznamy, tak řeknou: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. (Zj. 16:7)
Možná si budeme říkat, co se stane s těmi, kteří budou žít během Kristova příchodu, ale nepřijali spasení.

Jak popisuje Bible (kniha Zjevení) druhý příchod Pána Ježíše Krista a zkázu bezbožných lidí? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. Text ( Zj. 19:21).


Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce.
Není totiž možné, aby bezbožní lidé byli schopni stát a obstát před slávou přicházejícího Krista se všemi svatými anděly. Hříšný člověk, který není oblečen do Kristovy spravedlnosti, nemůže spatřit Boha a zůstat naživu.

Co Bible říká u proroka Jeremiáše o této době, o které hovoříme? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Jer. 25:33).


„Ti, které Hospodin v onen den skolí, zůstanou ležet od jednoho konce země ke druhému. Nebude se nad nimi naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni, budou jako hnůj na povrchu země."
To nejsou příjemná slova a po pravdě řečeno, ani ďábel si po dobu milénia neotevře pohřební službu, aby toto vykonal. Nebude tedy, kdo by je pohřbil.

Během druhého příchodu Krista budou spravedliví vzkříšeni a proměněni, aby se mohli setkat s Kristem ve vzduchu. Bezbožní, jak jsme si řekli, budou zahubeni jasem Ježíšovy slávy.
Někdo se může zeptat:

Ale co ta poslední skupina, o které jsme ještě nehovořili? Co bezbožní lidé, kteří jsou v hrobech? (OTÁZKA 7)
I zde nacházíme biblickou odpověď. Text (Zj. 20:5)


„Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší."
Takže mozaika do sebe začíná zapadat. Začínáme vidět velký obraz toho, co se stane, když se Kristus vrátí. Můžeme si zrekapitulovat události, které se odehrají během Kristova příchodu.

1. Ježíš se vrátí se všemi svatými anděly.
2. Mrtví v Kristu vstanou nejdříve.
3. Živí v Kristu budou proměněni. Protože naše tělo, které podléhá nemocem a zkáze by nemohlo takhle žít na věčnosti.
4. Zachránění půjdou s Ježíšem domů, do své pravé a dlouho očekávané vlasti a budou s Kristem kralovat tisíc let.
5. Živí bezbožní zemřou jasem přicházejícího Krista.
6. Mrtví bezbožní zůstanou mrtví, dokud se neskončí těch 1.000 let.
7. Satan je na zemi sám 1.000 let.

Když to zrekapitulujeme celé jednou větou, tak spravedliví jsou v nebi a všichni bezbožní jsou mrtví. Na zemi není nikdo! Všude jsou trosky.
Tato země se stane pomyslným vězením ďábla. Bible říká, že satan byl uvržen do propasti na tisíc let.
„Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn." (Zj. 20:3.) Ďábel, který všechny své síly vycvičil k boji proti Pánu Bohu, k boji proti nám lidem, tak poprvé nyní nastane situace, kdy nebude mít co dělat. Slovo abusus, které je použito v řeckém originále, znamená propast a najdeme jej i v proroctví Jeremiáše. „Viděl jsem zemi a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla."(Jer. 4:23). Země bude temným místem. Můžeme si všimnout, co ještě říká prorok Jeremiáš o tomto období: „Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo." (Jer. 4:24-25) Můžeme si povšimnout vyjádření - nikde žádný člověk. „Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem."(Jer 4:26)

To všechno zní tak, že tato země nebude zrovna příjemným místem na tisíciletou dovolenou. Satan a padlí andělé nebudou mít co na práci a budou se potulovat po temné, zdevastované a osamělé planetě. Budou moci přemýšlet o tom, co všechno přinesla jejich rebelie proti Bohu. A také budou moci přemýšlet o tom, odkud a z jakého místa padli. Jaká nenapravitelná škoda.
V přednášce „Proč se špatné věci stávají dobrým lidem, kde se vzalo zlo," jsme mohli odhalit, že satan byl tou nejvyšší možnou stvořenou bytostí. Byl tím krásným Luciferem, nežli se z něho stal satan a ďábel. Teď bude mít možnost přemýšlet opravdu dlouhou dobu o tom, kam až ho zavedla jeho vzpoura.

Shrňme si nyní události, které se stanou během milénia.
1. Země je zdemolovaná a zničená.
2. Všichni bezbožní jsou mrtví, usmrceni jasem Ježíšova příchodu.
3. Všichni věrní jsou v nebi, vládnou s Kristem.
4. Satan je svázán na této temné zničené planetě, aby přemýšlel o své vzpouře.

Otázkou tedy je: Když má tolik času na přemýšlení, změní se satan? Myslíte, že bude činit pokání? Nebo se změní andělé, které svedl ke vzpouře? Budou ho znovu následovat nebo nyní už budou následovat Krista? Pán Bůh se rozhodl pro období jednoho tisíce let kromě jiného také i proto, aby ukázal před celým vesmírem, že kdyby měl ďábel a jeho andělé spolu s těmi, kteří se svými postoji rozhodli je následovat, novou možnost, novou příležitost, rozhodli by se znovu stejně a vybrali by si opět stejného vůdce. Odmítli by plán spasení, přestože měli tisíc možností jej přijmout.

Co říká Bible o jejich volbě? (OTÁZKA 8)
Odpověď nacházíme v knize Zjevení. Text (Zj. 20:7.)


„Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa."
Vidíme, že bude mít opět příležitost někoho oklamat. Znovu bude mít příležitost svádět. „Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři." (Zj. 20:8).
Logická otázka je:

Odkud se objeví všichni ti lidé, kteří se zapojí do této bitvy? Vzpomeneme si ještě, co jsme četli ve Zjevení? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Zj. 20:5)


„Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší."
Zbylí mrtví či bezbožní budou vzkříšeni k odsouzení na konci Milénia. Víte, bude to naprosto unikátní obraz. Všichni bezbožní lidé ze všech generací budou naživu. Obrovské množství. Od dnů Adama až do druhého příchodu Ježíše Krista. Bude to jeden jediný okamžik historie této planety, kdy všichni lidé ze všech generací budou v jeden čas naživu. V Bibli je napsáno: „Bude jich jako písku v moři." (Zj. 20:8.)
V té době sestoupí na zem svaté město, nový Jeruzalém, město s Kristem a spasenými lidmi. Toto město se stane cílem satanova hněvu. „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa. Shromáždí je k boji."(Text- Zj. 20:7-8.)

A tak satan a jeho zlí andělé znovu vyjdou, aby svedli bezbožné lidi. Satan nepřizná, že je ďáblem. Ani trochu se nezměnil. A bezbožní si jej znovu zvolí za svého vůdce. Ďábel je seřadí do jedné obrovské armády, aby násilím dobyli nový Jeruzalém. To bude jejich poslední bitva v celé historii konfliktu mezi dobrem a zlem. Mocná armáda pod vedením vzbouřeného anděla se vydá kupředu. Cítíte z toho textu tu iracionalitu zla a hříchu? Ďábel už tolikrát se střetl s Kristem, jenom z Bible bychom nedokázali na prstech spočítat ty zásadní události během celých dějin, kdy ďábel se střetl s Kristem a vždycky prohrál. A přesto to zkouší znovu a znovu.

Co říká Bible o událostech, které se potom stanou? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Zj. 20:9.)


„Vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je."
Je po bitvě. Vítězství je završeno. Ale smutek je v tom také, protože všechno mohlo být jinak. Tolik navždy zmařených životů. Kolik slz prolijí vykoupení za ty, kteří odmítli spasení a navždy ztratili věčný život. Věčný život, který je tou nejvyšší hodnotou v celém vesmíru.
Otázka, která nás teď může napadnout: A co se stane ďáblovi? Bible říká „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt. Hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera." (Zj. 20:10.14-15.)

Druhá smrt je tedy definitivní smrt, definitivní zánik. Apoštol Petr viděl tento oheň ve vidění a napsal o něm: „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud." (2. Petr 3:10.)
Takže satan, jeho zlí andělé a lidé, kteří nepřijali dar spasení a věčného života, zaniknou navždy. Už nikdy více nebudou existovat. Pán Bůh slibuje vesmír bez hříchu. Vesmír, kde už bude jenom pokoj, radost a štěstí, protože už tam nebude zlo ani hřích. A tak jakou úžasnou věčnost Bůh slibuje zachráněným. Lidská mysl nemůže pochopit slávu a krásu ráje, kterou Bůh připravuje pro ty, kdo ho milují a jsou ochotní jej následovat. 1. list Korintským nejlépe popisuje to, jak si můžeme představit Boží království. „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (1. Kor. 2:9). Asi pomyslíme na to, z čeho všeho se mohli radovat ti bezbožní. Ale cena se pro ně zdála být příliš vysoká. Nebyli ochotni zvolit si Krista za svého Spasitele a Pána.

A v jaké skupině lidí byste chtěli být ten den vy? Protože když ten den přijde, už bude příliš pozdě na to měnit strany. Dokonce na začátku Milénia, když Ježíš přijde, tak už také bude příliš pozdě. A bylo by pozdě i nyní, kdyby se něco stalo a my jsme zemřeli a nikdo nás předem nevaroval. Bible říká: Dnešek je váš, zítřek být nemusí.
A tak jediný způsob, jak si být jist, že jsme mezi spravedlivými, že jsme mezi těmi, kteří dostanou ten nezasloužený dar věčného života od Pána Boha, je cele odevzdat své srdce a život Ježíši Kristu tady a teď.