Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

26. přednáška - studium

26. JEŽÍŠ A NÁŠ OPRAVDOVÝ DOMOV

Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Vypráví se příběh o jedné malé dívce, která žila celý svůj život ve městě. V uměle osvětlených ulicích nikdy neměla příležitost vidět hvězdy v jejich plné kráse. Jednou ji její maminka vzala na dovolenou na venkov. Večer po západu slunce se na noční obloze objevily krásné hvězdy, krásné jako diamanty. Holčička je s úžasem pozorovala. Uchvátila ji nádhera oblohy plné hvězd. Nadechla se a nakonec řekla: „Mami, jestli je to nebe tak krásné z té špatné strany, jak krásné musí být na té správné straně."

Téma nebe zajímalo po staletí muže a ženy na celém světě. Jak vypadá nebe doopravdy? A existuje vůbec? A pokud ano, kde je? A jak to tam vypadá? Bible popisuje detaily o nebi. Bůh totiž chce, abychom věděli, jak nebe vypadá, abychom o to více po něm toužili. Nebe rozhodně není nějakým tajným místem, které Pán Bůh před námi skrývá. Boží slovo - Bible je klíčem, který odemyká všechna tajemství o nebi. Nemusíme se spoléhat na lidské teorie nebo názory. Nemusíme žít ve zmatku ohledně skutečné pravdy o nebi.

Co napsal Apoštol Petr o tomto zdroji informací, tedy o Bibli? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli. Text (2. Petr 1:19.)


„Tím se nám potvrzuje prorocké slovo a činíte dobře, že se ho držíte, je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci."
Bůh zjevil ve svém Slovu vše podstatné, co potřebujeme jako lidé o nebi znát. Kde bude nebe, jak bude nebe vypadat, kde bude jeho hlavní město, co tam lidé budou dělat, kde budou spasení lidé, jak bude vypadat hlavní město.
Tak nyní můžeme vzít ten Boží klíč - Bibli a objevit velmi reálnou budoucnost, kterou Bůh připravil pro všechny své následovníky.
V poslední knize Bible - Zjevení, Bůh zjevil apoštolu Janovi obrázek budoucnosti.

Jak apoštol Jan popisuje co viděl? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Zj. 21:1)


„A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo."
Pro apoštola Jana moře bylo rozdělením, protože on to vidění dostal na ostrově Patmos, kde byl ve vyhnanství a tudíž nemohl sdílet společenství se svými spolubratry ve víře. Pro něj tedy moře bylo rozdělení. Ale ať už to v tomto textu je myšleno jakkoli, tak v každém případě žádné rozdělení v Božím království už nebude. „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha."(Zj. 21:2.) Jen málo scén představuje takové štěstí a krásu, jako je nevěsta, připravující se na svatbu. Tento nebeský domov není něco, co viděl pouze apoštol Jan. Všichni Boží proroci v průběhu dějin o nebi věděli. Můžeme se zaposlouchat do dalších biblických textů. Apoštol Petr říká: „A Bůh pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků." (Sk. 3:20-21).

Co Bůh vlastně obnoví? Bůh obnoví všechno, co Adam s Evou ztratili. Země vyšla z rukou Stvořitele v plné kráse a dokonalosti. Byla nepopsatelně krásná. Stvořitel sám navrhl a vyzdobil domov Adama a Evy. Byla to zahrada v Edenu, kterou vytvořil ten největší dizajnér v celém vesmíru. A Bůh také prvním lidem dal vládu nad touto zemí. Měli dokonalé zdraví, lásku, štěstí, radost a především osobní společenství s Bohem tváří v tvář. Všechno bylo v míru a harmonii. Nikdy neměli onemocnět nebo zemřít, pokud by se drželi Božích pokynů. A ty Boží pokyny zněly: „Nejezte ze zapovězeného stromu v zahradě Edenu nebo zemřete." To bylo jakýmsi testem věrnosti vůči Pánu Bohu. Ale my z Bible víme, že první lidé si vybrali jinou možnost a z tohoto stromu jedli. Uposlechli krutého a prolhaného nepřítele, místo toho, aby poslouchali milujícího a pečujícího Boha. Potom poprvé ve svém životě pocítili vinu, stud a strach. Byl to nejtragičtější den v historii země. Pro svou neposlušnost ztratili všechno. Ztratili svůj domov v zahradě, ztratili svoji vládu nad zemí a také ztratili přístup ke stromu života. A bez možnosti jíst ze stromu života, měli postupně směřovat ke smrti a nakonec navždy zemřít. Zemřít bez jakékoliv naděje.

Co řekl Bůh ďáblovi po pádu do hříchu? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. Text (1. Moj. 3:15.)

„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."
Tady už vidíme první mesiášské proroctví, které máme zaznamenáno v Bibli. Vidíme tu od samého začátku, jak je zde napětí mezi dobrem a zlem. K oběma těmto stranám se lidé svými životními postoji mohou přiklánět. A jak přicházely generace a zaplnily zemi, rozmnožil se i hřích. Lidstvo téměř zapomnělo na Boha a jeho slib. Lidé začali být nemravní a nemorální. „I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý." (1. Moj. 6:5). To je zhodnocení světa těsně před potopou. A víte, že když Ježíš mluvil o svém druhém příchodu, tak říkal, že před jeho druhým příchodem to bude na této zemi vypadat jako za dnů Noeho. Nakonec tedy Bůh předpotopní svět musel zničit pro jeho obrovskou bezbožnost velikou potopou. Paradoxem je, že aby Bůh zachoval život na této zemi, tak musel zničit svět potopou. Zničit, aby život mohl být uchován a obnoven. Jenom osm lidí z tehdejších stovek miliónů či miliard využilo nabídku k záchraně.
Po velké potopě neuběhlo mnoho času. Narodilo se a zemřelo jen pár generací a lidé začali opět páchat zlo. Aby Bůh zachoval svůj lid na zemi, znovu musel zasáhnout. Bůh povolal Abrahama a jeho rodinu z modlářského a zkaženého Uru v kaldejské zemi. I jeho rodina by se nepochybně stala bezbožnou, kdyby zůstala v tomto městě.

Co Bůh řekl Abrahamovi? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. Text (1. Moj. 12:1-2.)


„Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!"
Abraham věřil Bohu a byl ochoten opustit pohodlí svého kaldejského domova. Nevěděl kam jde, ale tušil, co Pán Bůh má pro něho připraveno. Bůh slíbil, že dá Abrahamovi a jeho dětem to, co Adam a Eva ztratili. Také proroci ve všech dobách vyhlíželi obnovu všech věcí. V listě Židům v 11. kapitole je soupis mužů velké víry, nejenom ze Starého zákona, jakými byli např. Ábel, Enoch, Noé, Abraham, Josef, Mojžíš a další. A to je jen několik postav víry, postav, které věřily v Boží slib, že Bůh jednou obnoví to, co Adam a Eva ztratili.

Co říká Bible o těchto velikánech? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Žid. 11:13.16.)


„Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské.Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město."
Izajáš, největší z mesiášských proroků, který žil v 8. stol. př. Kr., nám dává úžasný popis obnovy, kterou Pán Bůh připravil. Podívejme se jen na některé z věcí, které Bůh zjevil Izajášovi. „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl." (Iz. 65:17). To je přece nádherné zaslíbení. „Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území." (Iz. 60:18). Čili můžeme jen pomyslet na to, že žádné násilí tam nebude, jen mír a harmonie. Protože Pán Bůh slíbil, že až se definitivně vypořádá s hříchem, hřích se už nikdy znovu v celém Božím království neobjeví. Ale to není všechno, co říkají proroci. Můžeme číst dále. „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat... malý hoch je bude vodit." (Iz. 11:6). Logické je to, že když tam nebude smrt, tak tam ani živí tvorové nebudou požírat jedni druhé.

Co ještě Bible říká o planetě Zemi po jejím obnovení ke své původní slávě? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Iz. 33:24).

Tedy žádný infarkt. Žádná rakovina. Žádná alergie. Jen dokonalé zdraví po celou věčnost. „Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím." (Iz. 35:1). Jenom těžko si dokážeme představit, jak nádherná bude nová země. A lidé, kteří budou žít v novém království? „Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují." (Iz. 65:21-22).

Takže jsme svědky jakési dokonalé nebeské ekonomiky. Ta dokonalost nebeské ekonomiky spočívá v tom, že tam nebude potřeba žádná nadvýroba uskladněná v logistických centrech. A také tam nebude žádný nedostatek na straně druhé. Ve všech směrech dokonalá vyváženost a harmonie.
Nová země bude tedy skutečným místem, se skutečnými lidmi, kteří dělají skutečné věci. Budeme dokonce mít vlastní jména a lidé nás budou znát. „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin." (Iz. 66:22-23). A tak nová země bude šťastným místem, plným radosti pro Boha i pro Boží lid. Bude to krásná, radostná oslava, kdy spasení přijdou každou sobotu do svatého města, aby chválili Boha, aby zpívali, a aby byli společně.
Ježíš řekl, že připravuje pro každého z nás příbytek, který se nám bude líbit. Izajáš také řekl, že budeme stavět domy. A tak se zdá, že kromě vlastního postaveného domova někde na venkově, budeme navštěvovat hlavní město. Hlavní město nové země a i tam budeme mít svůj příbytek. Biblický obrázek nebe je jasný. Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. Svaté město, tedy nový Jeruzalém, jak Bible říká, sestoupí od Boha z nebe. Země, tedy tato planeta vzpoury, z toho dnešního úhlu pohledu a padlá do hříchu, se stane hlavním místem, hlavní planetou celého vesmíru. Možná vás to překvapí, ale tato země je současně budoucím domovem spasených lidí. Ježíš Kristus to vyjádřil těmito slovy: „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví." (Mat. 5:5.) Bůh obnoví planetu zemi do její původní dokonalosti a bude to nádherná nová země.

Jak to bylo v tom úžasném slibu, který dal Ježíš svým učedníkům a následovníkům ve všech dobách těsně před tím, než byl ukřižován? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Jan 14:1-3.)


„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli kde jsem já."
To je slib od Boha pro každého, kdo po tom touží. Ježíš učil své učedníky i vzorovou modlitbu. „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi."(Mat. 6:10.) A tak vidíme, že Ježíš Kristus i nás žádá, abychom se modlili za obnovu všech věcí, aby přišlo Boží království.

Podívejme se na podrobnější popis toho velkolepého města, které Jan viděl ve svém vidění na ostrově Patmos. Zdá se, jakoby prorok hledal slova, aby vůbec vyjádřil velikost a nádheru nového Jeruzaléma. Bible říká: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (1. Kor. 2:9). Možná značná část lidí si však nepřečte další verš, který říká: „Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha." (1. Kor. 2:10.) Takže Pán Bůh zjevil tyto věci prorokům skrze svého svatého Ducha a oni je pro nás zapsali. A tak je máme zapsány v Bibli. Není pochyb, že jim nebyla sdělena ani polovina o budoucí slávě nebe. Tak to bylo s Janem a Izajášem a všemi proroky. Když Jan hovoří o svatém městě podrobněji, zdá se to být příliš krásné než aby to mohla být pravda. Ale Bůh na to dal své slovo.

Jan řekl, že viděl nové nebe a novou zemi, a že už tam nebylo moře. Pak viděl svaté město sestupovat z nebe. A o tom městě nám říká snad všechno, co potřebujeme vědět. Vrátíme se do Zjevení 21. kapitoly. „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket. A dvanáct bran je z dvanácti perel, mohutné a vysoké hradby na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek." (Zj. 21:1-3.11.17.21.12.21.23.)

Další popis je ve Zjevení 22. kapitole. „Řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka, každý měsíc dozrává na něm ovoce. Noci tam již nebude." (Zj. 22:1-2.5.) Z toho je zřejmé, že už nebudeme potřebovat spánek. Trůn Boží a Beránek budou v hlavním městě, v novém Jeruzalémě. „A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův." (Zj. 22:3). Pán Bůh zaslibuje čistý vesmír bez zla a hříchu. Jeden z nejkrásnějších darů se nachází ve Zjevení 21. kapitole.

Jaké je Boží zaslíbení? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Zj. 21:4.)


„A setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Jak vlastně to svaté město bude veliké? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, Jan přesně popisuje velikost tohoto města. Text (Zj. 21:16.)


„Město je vystavěno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné."
Míra je jedna osmina anglické míle - tedy 12 000 měr je zhruba 2 400 km po obvodu. Dávnověká města byla měřena podle délky vnějších obvodových zdí. Takže nový Jeruzalém je město, které byl mělo mít asi 600 km vzdálenost na každé straně. Ale dokážeme si představit i výšku tohoto města 600 km? Ale toto město buduje ten největší stavitel, jaký je v celém vesmíru, a tak si můžeme být jisti, že to bude dokonalé.

A co v takovém krásném místě budeme dělat? Žádný zločin, žádná nemoc, žádný hlad nebo pohroma, žádné nemocnice, žádná policie, navždy jen mír a harmonie. Zní to tak, že budeme dělat plno věcí. Budovat vysněný venkovský domov. Vykonávat neunavující práci, třeba na své vlastní zahrádce. Stále zdokonalovat naše dovednosti a znalosti v různých oblastech. Ježíš, Stvořitel všeho, tam bude mimo jiné i proto, aby nás seznamoval se záhadami stvoření. Jakým způsobem je schopen dát do mrtvé hmoty život. Stále se budeme učit nové věci. Budeme schopni cestovat, kdykoliv si to budeme přát. Celý vesmír i všechny stvořené světy se svými obyvateli, kteří nikdy nepadli do hříchu, to všechno bude přístupné vykoupeným lidem. Tedy dost poznávání na celou věčnost. Budeme mít čas, abychom mohli být se svými přáteli, s lidmi, které máme rádi. Každou sobotu budeme moci chválit Boha a zpívat s anděly a s Ježíšem.
Možná nás v tuto chvíli napadne ta nejdůležitější otázka:

Jak se ale mohu ujistit, že já budu v nebi? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli. Text (Gal. 3:29.)


„Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil."
Jsme-li Kristovi, jsme synové a dcery nebeského krále s dědičným právem. Přijmeme-li Ježíše, jako svého Spasitele, pak tento slib, který Bůh dal Abrahamovi, platí i nám. Je velmi zajímavé, jak je v Bibli, hned v prvních třech kapitolách popsáno stvoření světa, stvoření rajského domova pro Adama a Evu. Ale jak víme, Adam a Eva to vše ztratili. A to je obsahem prvních tří kapitol Bible. A potom poslední tři kapitoly Bible dávají obraz o Božím plánu obnovy toho, co Adam a Eva ztratili.

Jedná se o krásnou budoucnost, kde se naplní naše nejhlubší sny a nejúžasnější touhy.