Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

6. přednáška - studium

6. JEŽÍŠ A ZLO


Tento týden budeme studovat palčivou otázku, která se dotýká každého z nás - původ zla.
Pro potřeby studia můžete využít Bibli online ZDE.
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Každý z nás si někdy položí otázku: proč je tolik zla, kde se vzalo? Je nutnou součástí našich životů?
Jestli je Bůh láska, jak toto vše může dopustit? Odpovědi nalezneme v Bibli.

Kdo je tedy zodpovědný za zlo na tomto světě? Prvním textem, který budeme číst z Bible, je podobenství o rozsévači. Toto podobenství hovoří o řádném hospodáři, který na pole zasel semeno a také o nepříteli, který do semene zasel semeno plevele. Podobenství je uvedeno v Matoušově evangeliu 13.36-43.

Kdo je oním nepřítelem? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, Matouš 13,39


Bitva mezi dobrem a zlem byla také v nebi. Michael (Ježíš Kristus) se svými anděly se utkal s drakem a jeho anděly. V této bitvě vyhrál Michael a draka s jeho anděly svrhl z nebe.

Kdo je drakem? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, Zjevení 12,9

Kam byl drak svržen? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, Zjevení 12,9

Satan svedl svou vzpourou třetinu (podstatnou část) andělů. On a jeho andělé jsou svrženi na zem s vědomím, kolik málo času mají.

Lucifer (původní jméno satana) je popsán v knize Ezechiel 28,12-19. Lucifer byl krásný, měl významné postavení v blízkosti samotného Boha. Ale jemu to nestačilo.

Do jaké doby byl Lucifer věrným cherubem? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, Ezechiel 28,15

Lucifer toužil po poctě, která náležela pouze Bohu. Chtěl zaujmout jeho postavení. Píše o tom prorok Izajáš ve 14. kapitole.

Jak satan uvažoval? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, Izajáš 14,13-14

Luciferova vzpoura se šířila nebem a pochyby také? Proč Bůh nezničil Lucifera ihned po vzpouře? Bytosti ve vesmíru by pak mohly mít strach z toho, zda Luciferova obvinění nebyla oprávněná. Rešení tohoto problému bude vyžadovat čas. Bůh je Bohem lásky a svobodných bytostí a chtěl, aby se všechny bytosti přesvědčily svobodně.
Proto Bůh umožnil Luciferovi, aby projevil svou opravdovou povahu. Konflikt dobra a zla tak graduje na malinké planetě zemi. Zde můžeme vidět ovoce Luciferovy vlády.

Dění na naší zemi se stalo čím? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Kor. 4,9Satan tuto zemi uchvátil tím, že podvedl Adama a Evu. I Adam s Evou měli svobodu se rozhodnout. Právě u jediného stromu, který k tomu byl Bohem určen. Ze všech stromů jíst mohli, pouze z jednoho ne. Satan mohl pouze k jednomu stromu, k ostatním ne. I tak zkoušku Adam s Evou nezvládli.


Varoval Adamam a Evu Bůh před nebezpečím? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, 1. Mojžíšova 2,17 a 2,15

Satan pracuje v přestrojení a málokdy otevřeně. Dokonce u Evy použil své první médium - hada. Již v první otázce, kterou položil Evě, byla patrná lstivost.

Která otázka to byla? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, 1. Mojžíšova 3,1

Věčná a účinná lež z úst satana je zaznamenána opět v 1. Mojžíšově 3,4. A zní NEZEMŘEŠ. Stejnou lež satan dnes uplatnuje přes různé filozofické a náboženské směry, které nás ujištují, že nezemřeme, že je "mnoho cest".
A satan také neustále Boha vykresluje v jiném - negativním světle.


Hříšník všk nemůže žít navěky. Důsledkem hříchu je totiž smrt. A zemřel i Adam.

V kolika letech Adam zemřel? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, 1. Mojžíšova 5,5Dábel oklamal i velmi inteligentního Adama a klame i nás. Je zodpovědný za původ veškerého zla na této zemi. Jeho strategii odhaluje kniha Job 1. kapitola.

Co o satanu prohlásil Ježíš? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 8,44

Satan věděl, že se má narodit Zachránce lidstva, Mesiáš, Ježíš Kristus. Proto se snažil zničit přicházejícího Mesiáše. Jak fyzicky, tak svodem ke hříchu. Ale vždy, když se satan utká s Ježíšem Kristem, prohraje. A Ježíš je vítězem!
Jako vítěz je Kristus připraven zachránit každého, kdo se mu svěří. Tedy i tebe.


PODNĚT K ZAMYŠLENÍ

Satan znal a zná Boží charakter velmi dobře. Proto při vzpouře logicky kalkuloval s tím, že ho Bůh nezabije. Věděl, že Bůh bude mít obavy o ostatní stvořené bytosti. Obavy, že by Jeho děti byly zastrašeny takovouto Jeho reakcí na vzpouru.
Satan však nepočítal s tím, že se Bůh za vykoupení padlého člověka obětuje!
Bůh tak zřetelně celému světu dokázal, že své stvořené bytosti miluje.


Poznámka: Lucifer, satan nebo dábel jsou jména jedné a té samé bytosti.