Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

7. přednáška - studium

7. JEŽÍŠ - TVŮJ OSOBNÍ SPASITEL


Tento týden budeme studovat nejvýznamnější téma celé Bible - osobu Ježíše Nazaretského.
Pro potřeby studia můžete využít Bibli online ZDE.
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Kdo je největší osobností světa? Je jím Ježíš Kristus. A kým je pro mne osobně?

Je opravdu zaslíbeným mesiášem?

Ve starém zákone je 60 velikých a asi 270 menších proroctví o tom, že Ježíš Kristus je oním ohlášeným Mesiášem.

V 8. století před n. l. např. prorok Izajáš prorokoval, že dívka porodí syna.

Jak se tento syn bude jmenovat? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, Izajáš 7,14V Novém zákoně je záznam o tom, že se Ježíš skutečně narodil panně, dívce. Hovoří o tom např. Matoušovo evangelium v 1. kapitole, 18. verši. Je však mnoho dalších proroctví, která ve Starém zákoně předpověděla narození očekávaného zachránce lidstva. Bůh také dopředu oznámil místo jeho narození. Již 700 let př. n. l. ho prorok Micheáš předpověděl.

Kde se měl očekávaný Mesiáš narodit? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, Micheáš 5,1Ježíš se narodil v Betlémě. Viz Mat 2,1. Mudrci z východu studovali písma a věděli, že nastal čas. Hvězda byla znamením Krále a vedla je až na místo narození, kde se králi poklonili. Ježíš byl plně člověkem, ale svou podstatou byl roven Bohu. Svým způsobem byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl - Filipenskýn 2,6-7.
Předpovězeno bylo také to, že Ježíš bude zrazen. Žalm 41,9 o tom hovoří.

Kdo zapřel Ježíše Krista? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 13,6Dalším proroctvím, které se naplnilo, je cena zaplacená zrádci. Rovněž i tato informace byla zapsána starozákonním prorokem Zacharjášem 11,12. Historie potvrdila i tuto informaci.

Za jaký obnos byl Ježíš zapřen? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, Mat 26,14


Předpovězeno bylo též kruté zacházení s Ježíšem Kristem před ukřižováním. Viz Izajáš 50,6.

Které záznamy to dokládají? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, Mat 26,67


I takové detaily jako způsob zabití (ukřižování) byl zaznamenán dávno před tím, než se to stalo. Probodení rukou je oznámeno v Žalmu 22,16.


A naplnění v Novém zákoně? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 20,25


1.000 let před narozením Ježíše Krista bylo králem Davidem zaznamenáno, že bude losováno o jeho oděv. - Žalm 22,18. Naplnění je pospáno v Janově evangeliu.


Kdo losoval o oděv Ježíše Krista? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 19,23


Podivuhodný je záznam slov Ježíše Krista umírajícího na kříži. Opět král David je zapsal dlouho před tím: "Bože můj, Bože můj, proč jsem mne opustil?" Text v knize Matouš 27,46 tato slova potvrzuje.

Některé Biblí předpovězené události (narození, život a způsob smrti) Ježíše Krista jsou mimo jakékoliv lidské vlivy. Nelze ovlivnit místo a způsob svého narození, okolnosti své popravy.

Smrt Ježíše Krista nám otevřela cestu k věčnému životu. Ale kým je pro nás Ježíš Kristus?

Ellen White v knize Touha věků píše:

S Kristem bylo naloženo tak, jak jsme si zasloužili my. A to proto, aby s námi mohlo být nakládáno tak, jak si zasloužil on. Byl odsouzen za naše hříchy, na kterých neměl žádný podíl, abychom my mohli být ospravedlněni jeho spravedlností, na které nemáme žádnou zásluhu. Podstoupil smrt, která měla stihnout nás, abychom získali život, který patřil jemu. "Jeho jizvami jsme uzdraveni." (Iz 53,5)


Ježíš zemřel smrtí, kterou jsme měli zemřít my.

V Bibli se o Ježíši hovoří jako o Beránku, který nám zdarma nabízí dar věčného života skrze jeho zásluhy a spravedlnost.
Např.: Iz 53,7, nebo Zj 13,8. a Zj 5,8+12.

Co je darem Boží milosti? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, Římanům 6,23Po pádu člověka do hříchu bylo zřejmé, že se lidstvo ocitá v bezvýchodné situaci. Jediným řešením byla oběť samotného - Bohu rovného Ježíše Krista.

Které proroctví jako první oznamovalo plán záchrany? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, 1. Mojžíšova 3,15Od samého začátku bylo lidem zjeveno, že přijde řešení. Kůže, do které byli oděni Adam s Evou, byla jasným náznakem o ceně za vykoupení. Byla předzvěstí vysoké ceny oběti vzácného Beránka - Syna Božího.

Co dle písma umožnilo odpuštění? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli, Židům 9,22

Prostřednictvím obřadů ve svatyni se Izraelité seznamovali se způsobem vykoupení Božího lidu. Ten poukazoval na nutnost obětování tohoto nejcennějšího Beránka - Beránka Božího.
Jedním ze svátků, které Izraelité slavili, byla Veliká noc (Pascha). Při tomto svátku si připomínali, že záchrana je možná jen díky Beránkově krvi.

Za koho označil Jan Křtitel Ježíše? (OTÁZKA 11)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 1,29

Ježíš je zachránce světa, odpouští nám naše hříchy, naše viny, učí nás žít, dává nám sílu žít dle Jeho vůle, a také nám dává moc nás proměnit zpět k obrazu Božímu. ON je jedinou cestou, pravdou a životem.

Na závěr si přečtěte: Koloským 1,15-20