Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

9. přednáška - studium

8. JEŽÍŠ - jediná cesta k věčnému životu


Tento týden budeme studovat biblickou zprávu o věčném životě.
Pro potřeby studia můžete využít Bibli online ZDE.
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Smrt je součástí našich životů. Součástí, která nikoho netěší, ale která se nedá ignorovat. Ne vždy tomu tak ale bylo. Na počátku byli lidé stvořeni tak, že zemřít neměli. Hřích však narušil vztah s Bohem a znemožnil věčný život. Bůh ale ve své lásce k lidem připravil plán záchrany člověka.

Co je mzdou hříchu a darem Boží milosti? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, Římanům 6,23Mnoho lidí si myslí, že jsou dokonalí. Jaká je ale realita?

Jsou lidé, kteří jsou od narození bezhříšní? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli, Římanům 3,23Proto je smrt přirozeným koncem každého života. Viz také Římanům 5,12.

Lidstvo se tedy nachází v bezvýchodné situaci. Existuje však cesta osvobození, cesta spasení. A je mnoho názorů na to, jak tato cesta funguje. Zda je pouze pro vyvolené, či pro všechny, zda za ní musíme platit - jak je to?

Můžeme si spasení nějak zasloužit? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli, Efezským 2,8Hřešit můžeme činem, slovem, ale i myšlenkou. Proto potřebujeme Lékaře, který může každého člověka vysvobodit s hříchu. Protože ON je zdrojem života a svatým vládcem celého tvorstva.

Mnoho lidí věří, že dar věčného života a odpuštění mohou získat svými skutky. Od dobrých počinů, dodržování náboženských forem, placením odpustků, až po takové věci jako chození po žhavém uhlí, sebetrýznění apod.

Věčný život si ale nemůžeme zasloužit!!! Viz Efezským 2,8.

Vlastní výkon vede k pýše, ale dar od Boha vede k pokoře.

Proč Bůh nenechá lidstvo svému osudu? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Jan 4,8Ježíš miluje i Tebe. Daleko větší hloubkou než milujeme my.
Nezávisle na tom, jací jsme a nezávisle na tom, že jsme se postavili proti Jeho - tedy Božímu zákonu.

Existuje řešení, jak z tohoto problému ven? Ano. Hovoří o tom např. verš Římanům 5,19
Tou cestou je Ježíš Kristus. On svou smrtí umožnil návrat každého z nás do věčného království.

Jak moc miluje Bůh člověka? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 3,16Ve starozákonního Izraeli existoval obřadní systém, který učil, že cenou za hřích je smrt. A že je nutné obětovat za každý hřích dostatečnou oběť. Také ale poukazoval na daleko vzácnější oběť samotného Božího syna. Tento plán záchrany byl zjeven v obřadech svatyně Izraelitům již při odchodu z Egypta. Vše ukazovalo na hlavní událost dějin - obětování nejvzácnějšího Beránka - Ježíše Krista.

Kdo v Bibli označil Ježíše za Beránka, který snímá hříchy světa? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli, Jan 1,29Ježíš, jako dokonale čistý Beránek bez vady, nikdy nezhřešil, nelhal. Viz 1 Petrův 2,22. Víra v něho nás může zachránit.

Co je však zachranující víra?

Stačí uvěřit, že Ježíš Kristus existuje? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli, Jakub 2,19


I démoni věří, že Ježíš existuje, ale nežijí podle Boží vůle. Důležitá je tedy důvěra v Hospodina a poslušnost Jeho vůli. Viz např. Přísloví 3,6.

Co je nutné udělat pro svou spásu?
Znát tato 4 fakta:

  1. Spasení je dar
  2. Všichni jsme zhřešili
  3. Hřích znamená smrt
  4. Ježíš za nás zemřel

I Boží zaslíbení spásy je ale podmíněné. V tomto případě tím, že Ježíše přijmeme jako svého Spasitele, Pána a Mistra.

Jakou cestou můžeme Ježíše Krista přijmout? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli, Zjevení 3,20


Po přijetí Ježíše do srdce se stanou dvě věci. At jsme byli jakkoliv hříšní.

Co se stane? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli, 1 Jan 1,9 a Jan 1,12

Ježíš odpouští
Můžeme přijmout opravdové odpuštění. Ježíš odpouští a nevyčítá!
Odpuštění však musí předcházet pokání. Biblické pokání znamená uvědomit si své hříchy, zalitovat jich a vrátit se k Bohu. Toto je ale naprosto osobní záležitost a není k ní zapotřebí další třetí osoby.

Ježíš dává moc zanechat hříchy a měnit člověka zpět k Jeho obrazu
Ježíš nám dává moc a sílu kráčet v Jeho stopách a sílu vítězit nad pokušeními. Je to proces, který začne v našem životě a bude pokračovat do naší smrti.

Na závěr si přečtěte 1 Jan 5,12-13 a Jan 3,16