Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

17. přednáška - studium

17. JEŽÍŠ A KŘEST

Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Křest je svědectvím o začátku nového života v Ježíši Kristu.
Jeden z nejmocnějších příkladů dramatické změny, kterou může Kristus v životě udělat, je příběh Saula, který se později stal Pavlem. I když byl Pavel od narození Římským občanem, vzdělání dostal od nejlepších učitelů v Jeruzalémě. Saul byl horlivým stoupencem židovské víry a také Židé ho považovali za zapřisáhlého obhájce jejich víry. Saul, jehož jméno bylo později po jeho obrácení změněno na Pavel, sám popisuje, co všechno dělal, aby zastavil Křesťany. (Text: Skutky 22,4.5) Když byl na cestě do Damašku, oslnilo ho zářivé světlo z nebe a srazilo ho k zemi.

Saul slyšel hlas, který pravil: .... ? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli (Text Skutky 22,7.8 )


Pyšný farizej pokorně požádal: „Co mám dělat, Pane?" A Pán mu řekl: ‚Vstaň a pokračuj v cestě do Damašku, tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.' (Skutky 22,10) Tři dny byl v naprosté tmě, než k němu Bůh poslal proroka jménem Ananiáš.

Co pak Ananiáš řekl Saulovi? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Skutky 22,13-15)


Pak, aby Saul mohl pokračovat ve svém životě a zavřít dveře své minulosti, nechal se pokřtít. (Text: Skutky 22,16) Takovým způsobem se měl Saul připojit ke svému zachránci navždy. Křest byl pro Saula vstupem do nového života. Něco jako nový začátek - nový život v Ježíši.
Vodní hrob, křesťanský křest má svůj původ u Jana Křtitele. Jan Křtitel se objevoval v judské divočině a směle kázal o pokání. (Text: Matouš 3,5.6) A když Jan Křtitel zahlédl Ježíše, Bůh mu dal poznat v něm zaslíbeného Mesiáše. Jan přestal kázat. (Text: Jan 1,29) Ukázal na Ježíše a řekl:...

Co řekl Jan Křtitel když zahlédl Ježíše? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Jan 1,29)


Jan poznal pravého obětního Beránka, který měl zemřít za hříchy všech, kteří přijali Jeho oběť.
Když Ježíš požádal o křest, Jan váhal. Jan poznal, že Ježíš byl bez hříchu a neměl co vyznávat. A také Ježíš určitě nemusel předvádět svou víru ve své vlastní vzkříšení. Jaký byl tedy důvod Ježíšova křtu? Ježíš požádal, aby byl pokřtěn, protože se chtěl ztotožnit s člověkem. Chtěl zanechat dokonalý příklad, který bychom měli následovat.

Během Kristova křtu se ozval Boží hlas z nebe a řekl:... (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Lukáš 3,22)


Bylo to ve chvíli, kdy Duch svatý pomazal Ježíše ve formě holubice,aby se stal Pomazaným, tedy Mesiášem, Kristem. Tato událost vyznačila počátek veřejné služby Ježíše Krista.

Křtil také Ježíš při své veřejné službě ? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Jan 4,1.2)


A všimněme si Ježíšova posledního příkazu učedníkům, než vystoupil do nebe: (Text: Matouš 28,19.20.) Možná nás zajímá, jakým způsobem křtili Ježíšovi následovníci, když od nich jejich Pán odešel do nebe.  Bez pochyby následovali Ježíšův příklad.

Je opravdu nezbytné být pokřtěn? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Jan 3,5) 


Ježíš zde naznačuje, že narození z vody (křest), je nezbytné pro vstup do nebe. (Text: Marek 16,16). Ježíš sdělil svým učedníkům následující krok: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte... a učte je.
Se křtem tedy souvisí vyučování. (Text: Matouš 28,20) Ježíš řekl, že kandidáti na křest se mají učit, aby zachovávali všecko, co jim přikázal... Jinými slovy, když se jednotlivec připravuje na duchovní obřad křtu, potřebuje učení Ježíše rozumět a přijmout ho.
Když se nově narozený člověk vydá na cestu s Ježíšem k věčnosti, přirozeně touží žít podle Boží vůle. Nechce dělat nic, s čím by Ježíš nesouhlasil! Dalším krokem je pokání.

Máme činit pokání proto, aby byly smazány naše hříchy? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Skutky 3,19) 


Pokání znamená hluboce litovat svých hříchů a odvrátit se od nich.
Lidé se někdy ptají: „Když se nechám pokřtít, stanu se součástí církve? Nemohu být pokřtěn jen v Ježíšovo jméno?"
Bible učí, že křest v Krista je křtem do Kristova těla, tedy do církve. 

Co se stalo když byly zástupy pokřtěny během letnic, krátce po Ježíšově nanebevstoupení? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Skutky 2,41.42) 


Biblický text je jasný. Po křtu se z nás nestanou duchovní sirotci. Nezůstaneme sami.
Staneme se součástí církve věřících v Boží slovo, slovo Ježíše Krista. (Text: 1. Korintským 12,13).
Tělem se zde rozumí církev. Srdce pokřtěných je horlivé a zapálené pro to, aby byli součástí Kristovy církve, součástí celosvětové Boží rodiny, která zachovává Boží přikázání. Proto Ježíš řekl:...

Jaké je Kristovo poslání pro jeho následovníky všech generací? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Matouš 28,19.20)


Dnes nás Ježíš vyzývá, abychom mu odevzdali své životy. Pozývá každého z nás, abychom se stali součástí jeho lidu; součástí Božího lidu, který věří Bibli a zachovává Boží přikázání. Ježíš dává stejné pozvání, které dal apoštolu Pavlovi. (Text: Skutky 22,16) Tady Ježíš hovoří o duchovním znovuzrození, jehož důkazem je křest. Ježíš hovoří o tom, že člověk bude omyt, očištěn od hříchu, ve vodě křtu.

Jak může být jeden křest, když je tolik zmatení ohledně správného způsobu? Přitom se stačí jen zeptat, jak to dělal Ježíš.  „Co dělal Ježíš? " Zjišťujeme, že Bible říká, že Jan křtil v řece Jordánu. Když byl Ježíš pokřtěn, „vyšel ven z vody". Pokud jsme porozuměli smyslu a důležitosti křtu, a jestli jsme neměli dosud tu přednost následovat Ježíše svatým obřadem křtu, křtu ponořením, pak pro nás platí stejná otázka:

Jaké pozvání dal podle Bible Ananiáš Saulovi? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Skutky 22,16)


Největší radost mohou lidé pocítit, když vědí, že Bůh z nich má radost.

Jakmile budete pokřtěni, prožijete krásný pocit, že patříte Bohu. Jste Božím dítětem. Jste synem či dcerou nebeského Krále.
A Ježíš dnes vyzývá každého z nás, každého kdo tak ještě neučinil, každého kdo již miluje Boha, aby následoval jeho kroky obřadem křtu. Ježíš nabízí odpuštění, Ježíš nabízí osvobození od viny a Ježíš nabízí moc žít nový život v Duchu svatém.

Kdo z vás už je pokřtěn ponořením? Možná jste byli kdysi pokřtěni a nyní jste se dozvěděli z Bible nové informace a uvažujete o tom dát se znovu pokřtít. I to je možné. Bůh vám i v tomto vašem rozhodnutí dá moudrost.

Pokud jste se rozhodli ke křtu, nebo chcete více informací, neváhejte a kontaktujte pastora Pavla Šimka, který Vás bude rád informovat o dalších náležitostech, které se týkají křtu. E-mail: p.simek@volny.cz, tel.: +420 731 113 252