Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

18. přednáška - studium

18. JEŽÍŠ A FALEŠNÍ UČITELÉ


Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Bible nás varuje před všemi svody poslední doby, tedy doby, ve které nyní žijeme. Bible říká, že Daniel měl sen o šelmách vystupujících z moře. Bylo to v roce 553 př. n. l., padesát let poté, co dostal Daniel od Boha sen o velké kovové soše... Sen o šelmách, ale nebyl to sen o nějaké prapodivné zoologické zahradě.

Co Daniel ve snu viděl a kolik zvířat dohromady spatřil? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,2.3)


Šelmy vystupující z moře? Co by to tak mohlo znamenat? Zvířata vystupující ze zalidněné oblasti země představovala jisté národy, které měly vzniknout. Co mají společného? Tato zvířata jsou nečistá, jsou dravá. Všimněte si, jak je popisuje (Daniel 7,3-6). Každé toto symbolické zvíře má totiž zvláštní prvky, které nám pomohou pochopit toto vidění. Když Daniel uvažoval o tomto vidění se čtyřmi zvířaty, musel si vzpomenout na sen slavného krále Nebúkadnesara - sen o velké kovové postavě. V obou snech symboly představovaly čtyři říše starého světa. Babylon, Médo-Persie, Řecko a čtvrtá říše Řím.

Daniel viděl čtyři zvířata. Jak vypadalo první zvíře (říše), jaké mělo zvláštní prvky? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,4)


Co by mohlo lépe symbolizovat Babylón, první světové impérium (představené hlavou ze zlata vznešené sochy), než lev - král zvířat? Lev je znám pro svou sílu a útočnost. I vojenská vítězství krále Nebúkadnesara byla nepřekonatelná. Rychlost, s jakou Babylón získal moc a rozšiřoval svou říši, je přiměřeně znázorněna orlími křídly. Pyšný a pompézní král Babylónu si představoval, že jeho království bude trvat navěky, jak to popisuje kniha Daniel ve 4. kapitole. Ale dne 13. října roku 539 před n. l. babylónské království (představené hlavou ze zlata a lvem s orlími křídly) skončilo.
Království, neboli říše reprezentovaná druhým zvířetem - medvědem, nemůže být nic jiného než dobývající národ Médo-Persie, stejné království, které představují stříbrné paže a prsa obří kovové sochy. Perská říše vládla dvě století. I když se mohla zdát dravá a silná, Bůh ve snu zjevil Danielovi, že povstane jiné zvíře neboli království:

Jak vypadalo třetí zvíře neboli králoství, a jaké mělo zvláštní prvky? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli (Text: Daniel 7,6)


Pomalého medvěda nelze srovnávat s rychle běžícím leopardem. Stejně tak se perské armády nemohly ubránit před rychlým postupem Alexandra Velikého, který za méně než dvanáct let dobyl svět. Bronzové břicho a stehna sochy v prorockém snu krále Nebúkadnesara představovala třetí světovou říši Řecka, podobně jako leopard v Danielově vidění.
A pojďme se podívat, s trochou nadsázky, kdo získal titul „miss šelma". (Text: Daniel 7,7)
Jak to bylo s tím čtvrtým příšerným zvířetem, které Daniel viděl vystupovat po řecké říši? Toto děsivé zvíře mělo železné zuby, zatímco čtvrté království v kovové soše reprezentovaly železné nohy.
Co Daniel prožíval při pohledu na toto zvíře?(OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,15)
Daniela ale nejvíce zaujal malý roh, který se tlačil před oněch deset rohů a ve svém boji o nadvládu vytrhl tři další rohy. (Text: Daniel 7,8) "

Proč Daniela popis malého rohu tolik znepokojil? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,21 - 25)


Tedy tento malý roh vedl válku proti Božímu lidu a přemáhal jej. Byla to očividně nepřátelská a pronásledující moc, moc, kterou použil satan, aby vedl válku proti samotnému Bohu, aby vedl válku proti Božímu svatému lidu a aby vedl válku proti Boží pravdě. Co je tento „malý roh"? Můžeme jej nějak identifikovat?
Podívejme se, jak Bible popisuje malý roh, aby bylo možné zjistit, jestli existuje nějaké odpovídající naplnění v historii.

Jak Daniel popsal čtvrtou šelmu neboli čtvrtou světovou říši? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,7)


Daniel 7,24 nám říká, že deset rohů představovalo „deset králů," kteří povstanou. Po pádu Říma tedy nepřichází další světová říše.
Na historické scéně se podle proroctví objevuje rozdělení římské říše, jehož výsledkem bude deset menších království. A historie potvrzuje tuto část Danielova proroctví. Toto je těch deset rohů ze čtvrtého zvířete, které viděl Daniel. Podle proroctví měl malý roh vyrůst a získat moc po těch deseti rozích, což znamená po rozdělení římské říše. (Text: Daniel 7,24 )

Jaký bude malý roh a jaký bude jeho vztah k Božímu zákonu? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,24.25)


Žel ano, i v tomto případě je Bible naprosto přesná. Samo papežství se hlásí ke změně dne odpočinku ze soboty na neděli, toto téma jsme již měli možnost studovat.
A v čem se skutečně lišil? Ostatní království měla politickou moc, ale malým rohem se stala náboženská instituce, která ovládla i politickou moc. Všechno nasvědčuje, že prorocký prst ukazuje zcela nepochybně na systém římského papežství jako na malý roh z Daniela 7, jak to ostatně tvrdili protestantští reformátoři již ve středověku.
Daniel dal ještě jinou identifikující charakteristiku moci tohoto malého rohu.

O jakou identifikující charakteristiku moci se jedná? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,21)


Také řekl, že tato moc bude „...hubit svaté Nejvyššího..." A je pravda, že se středověká církev zapojila do pronásledování.
(Text: Daniel 7,25) Také řekl, že tato moc bude „...hubit svaté Nejvyššího..." A je pravda, že se středověká církev zapojila do pronásledování věřících lidí?
Bohužel z historie všichni víme, že je to pravda. Je to absurdní, pronásledování, mučení a vraždění ve jménu křesťanství. Je něco takového vůbec slučitelné s učením milujícího Boha, který poslal svého jediného Syna, aby zemřel za naše hříchy?
Zde se jedná o tu nejstrašnější diskreditaci křesťanství a Pána Ježíše Krista... Jenom šílený ďábel mohl v lidech podnítit takovéto nejhrubší vášně a nenávist. Zjišťujeme ale, že se jedná ještě o další velmi důležitou charakteristiku moci malého rohu.
Poslední charakteristika, které se dotkneme, přesně určuje, kdy se tato moc stane svrchovanou a jak dlouho bude pronásledovat Boží věrný lid. V Božím slovu jsme objevili styčné identifikující body, které dokazují, o jakou moc se jedná. Tato náboženská mocnost se sama měla považovat za autoritu s oprávněním změnit Boží neměnný zákon, za autoritu schopnou měnit Boží časy a Boží přikázání.

Proroctví ukazuje, že tato moc měla vládnout 1260 let.
Výraz „čas" znamená jeden rok - tedy 360 prorockých dnů - a výraz „časy" znamená v původním znění dva roky, neboli 720 prorockých dnů. Polovina času potom přestavuje polovinu roku nebo 180 dnů.
Když sečteme čas (360 dnů), časy (720 dnů) a půl času (180 dnů), dostaneme se k celkovému počtu 1260 prorockých dnů neboli let. (Text: Ezechiel 4,6) Podle Ezechiela, prorocký den znamená jeden rok. „ukládám ti za každý rok jeden den."
Moc malého roku měla tedy panovat 1260 let!

V tomto proroctví lze snadno a zcela jednoznačně vidět, že je pouze jedna jediná mocnost na světě, která povstala na daném místě a v daném čase a která splňovala všechny tyto body. A tou mocností je Římské papežství. Možná překvapující informace - možná může pobouřit. Boží slovo tuto mocnost identifikuje zcela zřetelně - PROČ? Abychom měli informace a nebyli oklamáni. Nemáme zamlčovat Boží pravdu. Ve svém vidění Daniel sledoval pozemské mocnosti, jak bojují o politickou a náboženskou nadvládu. Jeho pozornost byla ale náhle upoutána do nebes. (Text: Daniel 7,9.10 )
Daniel viděl Boha Otce, zde nazvaného Věkovitý, který přišel a usedl na nádherném trůnu. Nyní je soudní dvůr připraven, aby začal soud.(Text Daniel 7,10)
Danielovi byl zjeven soud v nebi, kde Bůh soudil moc malého rohu, který vedl válku proti svatým. Daniel také viděl výsledek tohoto soudu:

Jaký byl výsledek soudu v nebi, který viděl Daniel? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Daniel 7,26)


Pak Daniel viděl něco velmi zvláštního, krásného, co se odehrálo hned poté, co Otec usedl a soud byl připraven začít. (Text: Daniel 7,13) Kdo je tato významná osoba nazývaná „Syn člověka", která byla představena Věčnému soudci? Ježíš vztáhl tento výraz na sebe více než 40x.

Jak odpovídal Ježíš veleknězi, který seděl na Kristově soudním přelíčení? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Matouš 26,64)


Zde se Ježíš nepochybně představuje jako Syn člověka, kterého Daniel viděl ve svém vidění toho, který přijde „s oblaky nebeskými." Kristus přichází na soud, aby zastupoval všechny hříšníky, kteří ho přijali za svého obhájce neboli prostředníka. A jako náš obhájce na tomto soudu, Ježíš nikdy neztratí žádný, tedy ani jediný případ! To je nádherné zaslíbení.

Text také říká, že byly otevřeny knihy. Knihy budou obsahovat každý čin v našich životech, ať už byl zlý nebo dobrý.
Jestliže jsme přijali Krista za svého Spasitele a Pána, tak když náš případ přijde před Boha na projednání, Kristus vystoupí dopředu a prohlásí, že je naším Spasitelem a že Jeho smrt, Jeho zástupná oběť a Jeho prolitá krev, přikryla každý hřích, který jsme kdy spáchali! Nebudeme mít věčný život proto, co jsme udělali, ale na základě toho, co pro nás udělal Kristus. Království bude dáno Kristu a jeho vládě.

(Text: Daniel 7,14) „A byla mu dána vladařská moc, sláva a království,aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků.
Danielův sen o zvířatech - je Bohem shrnutá historie od dob dávného Babylónu až do velkého dne, kdy Ježíš přijde na oblacích slávy, aby ustanovil své věčné království lásky a spravedlnosti.

Dnes žijeme v době, která je znázorněna železem smíchaným s hlínou v chodidlech sochy. Čas příchodu Božího království se blíží! A to je poselství, které se Bůh pokouší sdělit každému člověku na naší zemi, každému z nás zde na tomto místě; a to prostřednictvím svých velkých a klíčových proroctví.

Předpověď historie světa na staletí dopředu v pouhých dvou kapitolách, Daniel 2 a 7, je úžasná, je pozoruhodná! Proroctví jsou vyjádřením lásky k lidu - Boží lásky a úžasného Božího zájmu o svůj lid! Tehdy, v době proroka Daniela, byl Jeruzalém v troskách. Boží lid, starozákonní Izrael, se nacházel v zajetí Babylónu. To nebylo zrovna nejpovzbudivější.

Ale Bůh říkal Danielovi velmi neobvyklým způsobem: „Mám věci stále pod kontrolou". Králové země přicházejí a odcházejí. Také říše přicházejí a odcházejí, ale Bůh na své děti na této zemi nezapomněl. Má s nimi plán. Jednoho dne Bůh obnoví původní soulad.

Dvojí proroctví o soše a zvířatech právě vrcholí. A Pán Ježíš brzy přijde, aby vykonal soud a obnovil vládu kdysi ztracenou Adamem a Evou. Pán Bůh touží, aby všechny jeho děti na planetě zemi byly součástí věčného Božího království, aby byly připraveny na setkání se svým Spasitelem, až se vrátí!

A jak je to s námi? Jsme připraveni na setkání se svým Pánem?