Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

20. přednáška - studium

20. JEŽÍŠ - NEJLEPŠÍ FINANČNÍ PARTNER


Bible online ZDE
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE

Ježíš mluvil často o penězích. Šestnáct z jeho 38 podobenství se zabývalo tím, jak zacházet s penězi a majetkem. Ve čtyřech evangeliích Matouše, Marka, Lukáše a Jana, se každý desátý verš, tedy celkem 288 veršů přímo zabývá tématem peněz a naším vlastnictvím. Existuje přibližně 500 veršů v Bibli o modlitbě, dalších 500 o víře a překvapivě 2 000 veršů o penězích a majetku.
Peníze musí být pro Boha důležitou hřivnou, kterou svěřuje do správy lidem. Ale také nechce, abychom si dělali kvůli penězům nepřiměřené starosti. Bůh nás vybízí, abychom mu důvěřovali, že se postará o naše všední potřeby.
Adam a Eva nemuseli platit nájem, nemuseli se hrozit daní, nemuseli používat žádné zámky a klíče, nemuseli se obávat vandalů a zlodějů, neznali žádné nemocnice ani lékárny.
Dokonce nepotřebovali ani dopravní prostředky, šatní skříně a botníky ani lednice, ani spižírny, ani popelnice. Těšili se z dokonalého zdraví a stálého mládí v plné síle. Radovali se z trvalých vzájemných vztahů a z nekonečné Boží lásky.

Bůh chtěl, aby se o toto požehnání podělili s druhými, co tedy Bůh řekl Adamovi a Evě? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: 1. Mojžíšova 1,28)


Vše na světě patří Bohu, který správu nad touto zemí svěřil lidem. Bůh je majitel, my jsme správci a máme se starat o Boží majetek.

Komu patří země a se vším co je na ní? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Žalm 24,1)


My všichni jsme Božím vlastnictvím. (Text: Žalm 50,10.11) Bůh nám dává schopnost získávat peníze, finanční prostředky. My ve skutečnosti nevlastníme nic! Svět patří Bohu. Jako náš Stvořitel, má Bůh pohledávku na našem majetku a na našich životech, které nám propůjčil. Když někdo dnes vstupuje do vztahu správcovství, potřebuje vědět, co od něj vlastník očekává.

Jak s tímto porozuměním přistupoval Bůh k Adamovi? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: 1. Mojžíšova 2,16.17)


Bůh zkoušel lásku a věrnost člověka. Adam a Eva mohli jíst ze všech ostatních stromů v zahradě, ale neměli jíst ovoce z jednoho konkrétního stromu. Uposlechnutím Boha by ukázali, že uznávají jeho vlastnictví. Pokud by byli věrnými správci a zachovali svou oddanost Bohu, žili by navěky ve světě, který byl rájem! Adam a Eva selhali v jedné jednoduché zkoušce, kterou jim Bůh uložil.
Z královské hodnosti padli do otroctví. Za tím vším stál se zadostiučiněním satan, vzbouřený anděl, který doufal, že navždy získá plnou kontrolu nad zemí. Přesto vláda satana byla rozbita vstupem Krista na naší zem přibližně o 4 tisíce let později. Satanův plán byl, že podvede Božího Syna stejně snadno, jako podvedl Adama a Evu.

Satan čekal na situaci, kdy se Ježíš čtyřicet dnů postil. Pak ho vzal na...? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Matouš 4,8.9)


Satan doufal, že naláká Ježíše na království tohoto světa, ale neuspěl. Jaký paradox, satan nabízel zboží, které nebylo jeho! Neboť ukradl tuto planetu podvodem a lstí. Ježíš se nesnížil k tomu, aby prodal svůj vztah se svým Otcem za svět bohatství a jasu.
Ať už Ho milujeme nebo ne, naše životy a všechen náš majetek je Jeho vlastnictvím. On je nejen náš Stvořitel, ale i náš Vykupitel! A my jsme stejně jako Adam s Evou správci toho, co nám Bůh svěřuje.

Co od nás tedy Bůh očekává? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: 1. Korintským 4,2)


Náš život vznikl díky Boží tvůrčí moci. A Bůh také náš život udržuje. Každý tep srdce, každý nádech, každý puls našeho těla jsou darem od Boha.
Jaká hřivna, jaké obdarování si myslíte, že je nejdůležitější? Je to náš čas, který nám Bůh propůjčuje. Jsme tedy správci času, který máme od Boha a jsme také odpovědni za to, jak s ním zacházíme. Někdo řekl, že „čas je to, z čeho se skládá život." Autor žalmu žádal od Boha: (Text: Žalm 90,12) „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce."
Bůh od nás očekává, že náš čas využijeme moudře. Všechen náš čas náleží Bohu, a on žádá, abychom zasvětili sobotu - sedmý den společenství s Ním, studiu Jeho slova a čerpali naději z Jeho zaslíbení.
Zve nás, abychom odložili všední pracovní tlaky, nakupování a světské zájmy, a připomínali si Ho jako našeho Stvořitele a Vykupitele. Kromě toho, že dáme Bohu svůj čas, z Bible zjišťujeme, že zasvěcení Bohu zahrnuje i to, že mu vracíme část našich příjmů.
První psané pokyny ohledně desátku - vrácení desetiny Bohu, jsou zaznamenány v 3. knize Mojžíšově. (Text: 3. Mojžíšova 27,30) „Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu." Když vrátíme Bohu desátek, znovu a znovu nás osloví skutečnost, že Bůh je Stvořitelem a zdrojem všeho požehnání.

K čemu slouží desátek? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Bibli. Kniha 4. Mojžíšova poskytuje jasné vysvětlení (Text 4. Mojžíšova 18,21)


Kristus potvrdil desátkový systém, když káral zákoníky a farizeje za jejich úzkoprsý přístup k náboženství: (Text: Matouš 23,23) " Může nás napadnout, jak jen bychom mohli dát desátek našeho příjmu Bohu? Dobrá otázka, kterou si nejeden člověk pokládá.
Je mnoho lidí, kteří se rozhodli důvěřovat Božímu vedení a Boží moudrosti a vrátit Bohu desátek. O nějaký čas později nadšeně svědčili o zázraku, který se stal v jejich životě!
Oněch devět zbývajících desetin se zvláštním způsobem rozmnožilo víc než původních deset desetin kdykoli před tím! Tady je tajemství finančního zajištění! To je tajemství biblického finančního plánu. Lidé mohou někdy namítnout, zda není desátkový systém jen pro Židy? Na takovou otázku se můžeme také zeptat: a je snad požehnání nebes také jen pro Židy?
Známe mnohé zkušenosti, které svědčí o tom, že Bůh dodržuje své sliby! (Text: Malachiáš 3,10)
Bůh říká, že desátek ze všeho je pro Něj svatý. On nám dává tu možnost, abychom mu vrátili ze všeho jen desátek. Tak zkouší naše správcovství, aby viděl, jestli ctíme a uznáváme Jeho vlastnictví. Jestliže to odmítneme, podívejme se, co k tomu Bible poznamenává:
Zatímco desátek, tedy desetina našeho příjmu, vracíme Bohu, dávat můžeme i více než tuto částku. Ale s dalšími dary nad rámec desátku je to na rozhodnutí každého z nás, podle toho jak chceme být štědří. (Text: Lukáš 6,38) V Bibli nás Ježíš vybízí ke štědrosti: „Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá...."
Boží plán pro financování Jeho díla na zemi je jednoduchý a krásný. Žádá svůj lid, aby podporovali jeho věc ze srdce, beze strachu o své vlastní potřeby, protože ty nakonec budou naplněny nad naše očekávání.
Možná někoho napadne, že přece Bůh vlastní všechno, zlato, stříbro, dobytek i nás, proč tedy potřebuje naše peníze? Víte, desátkový systém je Božím plánem pro náš osobní podíl na financování Božího díla, tedy díla zvěstování evangelia na této zemi. Bůh nikdy neměl v úmyslu, aby jeho církev byla financována loterií, tombolou nebo hazardními hrami!

Není právě desátek odpovědným způsobem, jak financovat tu nádhernou Boží zvěst záchrany pro věčný život dalším lidem? A proto se všichni věrní Boží správci podílejí na tomto nejdůležitějším díle na naší zemi. Podílejí se na tom jediném díle, jehož výsledky budeme vidět i na věčnosti. A desátky platí ze svých častokrát velmi skromných platů i kazatelé, evangelisté a misionáři, tedy zvěstovatelé Božího díla.
Když vracíme Bohu desátek, vyjadřujeme své ocenění za to, co pro nás udělal, a stáváme se méně sobeckými a chamtivými. Bude nám logicky více záležet na druhých. Když se dělíme o naše požehnání s druhými, rosteme v lásce a soucitu, podobáme se víc a víc Ježíši. A to je Boží plán našeho růstu v Kristu.
Ježíš vyprávěl strhující příběhy, aby ilustroval své učení. Tento je velmi zajímavý: pilný a pracovitý farmář těžce pracoval a pak měl obrovskou úrodu v době sklizní. Žeň byla tak veliká, že mu jeho stodoly nestačily. Byly přeplněné a úroda ještě nebyla sklizená.
Co by bylo nejlepší teď udělat? To bylo dilema. Přemýšlel, jak se nejlépe rozhodnout. Měl by dát přebytek chudým? Ale vždyť to patřilo jemu. Nebylo to odměnou za jeho pečlivé plánování, pracovitost, moudrost a zemědělskou odbornost?

Co tedy bohatý farmář udělal? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Lukáš 12,18-21)


Ale co mu na to Bůh řekl:? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Bibli. (Text Lukáš 12,20.21)


Tento bohatý farmář neuznal zdroj svého požehnání. Ignoroval svého Stvořitele a své závazky coby správce. Vůbec nemyslel na chudé, sirotky, vdovy nebo bezdomovce. Myslel jen na sebe. Měl problém se svým srdcem.
Ježíš hovořil velmi vážně o našem postoji k majetku, protože pokud náš majetek neodevzdáme do Ježíšových rukou, povede nás to pryč od Boha a my pak můžeme ztratit i věčný život.

Ježíš řekl: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude ...? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Matouš 6,21)


Co Ježíš řekl o našem postoji k majetku? (OTÁZKA 10)
Odpověď najdete v Bibli. (Text: Matouš 16,26)


Častým problém moderního člověka je, že se jeho život stal tak složitým a jeho rozvrh tak přeplněným, že buď zapomíná, anebo si nevyčlení čas, aby pamatoval na to, odkud všechna jeho požehnání přicházejí. A pak si neuvědomujeme cenu, která byla zaplacena, abychom byli vykoupeni z hříchu. V důsledku toho si přestáváme uvědomovat, jak je důležité, abychom ctili Boha svým časem, našimi talenty a propůjčeným majetkem. Ježíš nám umožňuje rozzářit naše životy. Všechno co máme, je darem od Boha. Naše životy jsou Božím darem. Naše zdraví je Božím darem. Každé nadechnutí je Božím darem. Jídlo, které jíme, oděv, který nosíme, dům ve kterém žijeme, to vše jsou dary od Boha.
Když Bohu desátkem děkujeme, říkáme tím vlastně:

„Uvědomuji si, co vše jsi mi, Bože, dal. Děkuji Ti za to".